Rätt beskattningsår vid återbetalning av felaktigt debiterad moms?

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-asset-managementEtt bolag begärde i december 2010 tillbaka tidigare felaktigt inbetald tryckerimoms från Skatteverket. Verket menade att bolaget redan den 31 december 2010 borde intäktsfört beloppet och att beskattning därmed skulle ske redan år 2010, trots att Skatteverket inte biföll begäran förrän i augusti 2011. Kammarrätten håller dock inte med Skatteverket om detta utan upphäver verkets beslut.

En återbetalning av tidigare felaktigt uttagen moms utgör en skattepliktig inkomst vid inkomsttaxeringen. Tidpunkten för när intäkten ska tas upp anges dock inte i skattelagstiftningen. Istället styrs detta av god redovisningssed. Skatteverket har i ett så kallat ställningstagande under sommaren 2011 uttalat att det är god redovisningssed att boka upp en intäkt senast vid den tidpunkt då begäran om återbetalning lämnas in till Skatteverket. Att utbetalningen rent faktiskt sker senare saknar, enligt Skatteverket, betydelse. Detta håller dock inte kammarrätten med om. I ett antal domar i slutet av december förra året konstaterar kammarrätten att det inte var god redovisningssed att boka upp en fordran på återbetalning redan per den 31 december 2010. Kammarrätten biföll därför bolagets överklagande och upphävde underinstansernas avgöranden.

Kommentar

Kammarrättens dom är utförlig och välmotiverad och innebär ett underkännande av Skatteverkets ställningstagande från den 7 juli 2011. Domstolen framhöll att det krävdes en ingående bedömning i varje enskilt fall för att bedöma om rätt till återbetalning av tryckerimomsen skulle medges. Bolaget kunde därför inte vid utgången av år 2010 vara säkert på om, och i vilken omfattning, som Skatteverket skulle göra samma bedömning som bolaget. Domstolen tillade att den kommande intäkten inte heller kunde beräknas tillförlitligt. Fordran var därför inte konstaterad vid balansdagen och någon beskattning under år 2010 skulle därför inte ske.

Lena Josefsson

Lena Josefsson

Lena Josefsson arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg. Lena har mångårig erfarenhet av momsområdet, bland annat som rättslig specialist på Skatteverket, föreläsare och skribent.
010-212 90 66
Lena Josefsson works with VAT-related issues for companies, organisations and municipalities at PwC’s office in Gothenburg. Lena has years of experience of VAT, having worked as a legal specialist at the Swedish Tax Agency, a lecturer and a writer.
+46 10 212 90 66

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln