Förändringar inom punktskatteområdet i budgetpropositionen för 2020

TM_rok-industri ‹ Tillbaka till artiklarna

I budgetpropositionen för 2020 finns förslag om sänkt bränsleskatt och sänkning av reklamskatten. Vidare återfinns förslag där regeringen avser att återkomma under mandatperioden. Det gäller bland annat skatt på avfall som förbränns, utvidgning av skatten på kemikalier i viss elektronik, beskattning av plastpåsar, engångsartiklar i plast samt kläder och skor. Här sammanfattar vi de olika förslagen på punktskatteområdet.

Konkreta förslag på punktskatteområdet i budgetpropositionen

Sänkt koldioxidskatt och energiskatt på bensin och diesel

Förslag till sänkt koldioxidskatt och energiskatt på bensin och diesel. Skälet är att motverka ökad skatt vid pump som kan uppstå när inblandningen av biodrivmedel ökar till följd av reduktionsplikten samt genom indexering av drivmedelsskatter.

Förändringar av reklamskatten

Skattesatsen för annonser och reklam sänks från 7,65 procent till 6,9 procent. Gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt höjs från 60 000 kronor till 100 000 kronor för ett beskattningsår.

Förslag där regeringen avser att återkomma

Skatt på avfall som förbränns

Regeringen har den 20 september presenterat en lagrådsremiss avseende skatten. Enligt lagrådsremissen ska skatt betalas till staten enligt denna lag för avfall som förs in till en avfallsförbränningsanläggning eller en samförbränningsanläggning. Skattskyldig är den som bedriver verksamheten vid en sådan anläggning. Skyldighet att betala skatt inträder när avfall förs in till nämnda anläggningar.

Med avfall avses avfall enligt 15 kap.1 § miljöbalken. Avfall som föreslås vara undantaget från skatt är 1) farligt avfall som förs in till anläggningen, 2) biobränsle som förs in till anläggningen, 3) animaliska biprodukter som förs in till anläggningen, och 4) avfall som förs in till en samförbränningsanläggning som huvudsakligen producerar material och där avfallsförbränning ingår i produktionen av materialet, under förutsättning att materialet innehåller en del av avfallet eller dess restprodukter.

Avdrag föreslås medges för skatt för avfall som förs ut från anläggningen samt för ämne eller föremål som upphört att vara avfall och förts ut från anläggningen.

Skatt föreslås tas ut med 125 kronor per ton avfall. Under 2020 föreslås skattesatsen vara 75 kronor per ton avfall och under 2021 100 kronor per ton avfall. I lagrådsremissen föreslås även en årlig omräkning av skattesatsen grundad på faktiska förändringar i konsumentprisindex.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2020

Utvidgning av skatten på kemikalier i viss elektronik till att omfatta även försäljning från utländska säljare direkt till svenska konsumenter

Regeringen vill utöka skatten på kemikalier i viss elektronik till att omfatta även försäljning från utländska säljare direkt till svenska konsumenter. Regeringen har uttalat att ett lagförslag kommer att utarbetas under 2019.

Beskattning av tobak

Regeringen har identifierat problem med bland annat gränsdragningen mellan skattefri råtobak och skattepliktig röktobak. Regering avser att bereda frågan och vid behov återkomma med förslag.

Förslag att en skatt ska tas ut på plastbärkassar från den 1 maj 2020

Enligt förslaget ska skatt tas ut med tre kronor per plastbärkasse av engångskaraktär som typiskt sett tillhandahålls inom detaljhandeln. För mindre plastbärkassar, som exempelvis påsar vid grönsaksavdelningen i en matbutik, föreslås att skatt ska tas ut med 30 öre per kasse. Förslaget är vidare att skatten inte ska omfatta plastkassar som är avsedda för att användas som exempelvis sop- och fryspåsar.

Förslaget gör inte någon skillnad på om en plastbärkasse har fossilt ursprung eller är från förnybara källor. Motivet till detta anges vara att det blir en administrativ börda att göra en uppdelning.

På skatten tillkommer moms med 25 procent. Totalt beräknas skatten ge staten 2,9 miljarder kronor per år i ökade skatteintäkter.

Skattskyldig är den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor i Sverige, yrkesmässigt låter föra in eller tar emot skattepliktiga varor från annat EU-land eller yrkesmässigt importerar skattepliktiga varor.

Skattskyldigheten inträder vid tidpunkten för tillverkning, införsel, mottagande respektive import. Bestämmelser om uppskjuten skattskyldighet för godkända lagerhållare i likhet med andra punktskatter införs. Ovanstående förslag ingår som en av åtgärderna i punkt 37 i januariöverenskommelsen.

Förslag till skatt på engångsartiklar

Vidare föreslås att en avgift/skatt på engångsartiklar ska införas från budgetpropositionen 2021. I punkt 37 anges även att spridningen av mikroplaster ska förhindras bland annat genom ett förbud mot mikroplaster i fler produkter och ett förbud mot onödiga plastartiklar. Här ska en utredning tillsättas under 2019 och det anges att lagstiftning ska vara på plats från den 1 januari 2022.

Förslag till skatt på kläder och skor

Av intresse är även att det av punkten 35 i januariöverenskommelsen anges att en skatt på farliga kemikalier i kläder och skor ska införas från budgetpropositionen 2021.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln