Prövningstillstånd i mål om entreprenadtjänster till bostadsrättsföreningar

Illustration höghus ‹ Tillbaka till artiklarna

De senaste åren har vi sett flera fall där Skatteverket har omvärderat beskattningsunderlaget för moms på entreprenadtjänster som tillhandahålls bostadsrättsföreningar. I de fall där besluten har överprövats i kammarrätten har Skatteverket förlorat. Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har nu meddelat prövningstillstånd i ett av målen.

Omvärdering vid byggnation av bostadsrätter

Enligt momslagen ska beskattningsunderlaget för moms (det belopp som momsen beräknas på) omvärderas om en försäljning görs till en närstående till ett pris som understiger marknadsvärdet och köparen har begränsad avdragsrätt för moms. Omvärdering innebär att momsen på försäljningen beräknas på marknadsvärdet även om det angetts ett annat belopp i fakturan. Bakgrunden till bestämmelsen är att staten skulle få in mindre moms om bolag får ta betalt med lägre belopp än marknadsvärdet vid försäljning till närstående som inte har rätt att dra av moms.

Vid nyproduktion av bostadsrätter är ett vanligt tillvägagångssätt att ett bolag köper mark där det ska byggas bostadsrättslägenheter. Bolaget låter sedan bilda en bostadsrättsförening och säljer marken till föreningen med villkor att den ska anlita bolaget, eller ett annat bolag i dess byggkoncern, för att bygga lägenheterna. 

Försäljning av mark är undantaget från moms medan entreprenadtjänster är momspliktiga. En bostadsrättsförening har normalt inte rätt att dra av moms, vilket innebär att bostadsrättsföreningen får en momskostnad vid köp av entreprenadtjänster. Skatteverket har under de senaste åren granskat ett stort antal brf-projekt och ofta beslutat om omvärdering eftersom det anser att byggbolagen har underprissatt den momspliktiga entreprenaden och allokerat en för stor del av ersättningen till den momsfria markförsäljningen.

Det aktuella målet

I det aktuella målet hade ett bolag bildat två bostadsrättsföreningar. Ett annat bolag (inom samma momsgrupp som det första bolaget) utförde entreprenadtjänsterna. Vidare hade bostadsrättsföreningarna köpt marken av ett tredje bolag som ingick i samma koncern som de två förstnämnda. Skatteverket godtog det totala pris som bostadsrättsföreningarna betalt för marken och entreprenaden. Skatteverket beräknade därefter ett värde för marken och menade att det resterande beloppet av det totala priset skulle anses vara priset för entreprenadtjänsterna. Beloppet översteg vad entreprenadbolaget hade fakturerat till bostadsrättsföreningarna varför Skatteverket omvärderade beskattningsunderlaget och beslutade att entreprenadbolaget skulle deklarera ytterligare 5,7 miljoner kronor moms på tjänsterna samt betala skattetillägg om 1,1 miljoner kronor. 

Kammarrätten ansåg att det som Skatteverket fört fram inte visade att ersättningen för entreprenadtjänsterna var lägre än vad en köpare, i samma försäljningsled, vid samma tidpunkt och i fri konkurrens, skulle få betala till en oberoende säljare inom landet för sådana tjänster. Eftersom Skatteverket inte visat att ersättningen understeg marknadsvärdet hade bolaget inte lämnat oriktiga uppgifter och det saknades förutsättningar för att omvärdera beskattningsunderlaget och ta ut skattetillägg. HFD har nu meddelat prövningstillstånd i målet avseende Skatteverkets metod för att beräkna entreprenadtjänsternas marknadsvärde.

Kommentar

Skatteverket har bevisbördan för omvärdering. Kammarrätten ansåg att Skatteverket inte lyckats bevisa att ersättningen för tjänsterna varit för låg. Skatteverket har, istället för att ta reda på marknadsvärdet för entreprenadtjänsterna, utgått från vad myndigheten anser att marken är värd och, utifrån totalpriset för brf-projektet, baklängesräknat ett pris för entreprenadtjänsterna. Skatteverkets metod är i vår mening bristfällig då den inte undersöker vad ett marknadspris för entreprenadtjänsterna faktiskt skulle vara. Vi ser fram mot att HFD prövar målet då Skatteverket, trots upprepade förluster i kammarrätten har fortsatt att driva processer med samma värderingsmetod. Det kan också konstateras att Skatteverket inte nämnt kammarrättsdomarna i sin rättsliga vägledning.

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på pwc.se

Hillevi Söderberg och Henrik Gustafsson

Hillevi Söderberg och Henrik Gustafsson

Hillevi Söderberg och Henrik Gustafsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Göteborg respektive Stockholm.
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com
Hillevi Söderberg and Henrik Gustafsson works with VAT at PwC’s office in Gothenburg and Stockholm.
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Henrik: +46 10 213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln