Överlåtelse av vindkraftverk anses vara momspliktig

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-sustainabilitySkatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked och uttalat att en överlåtelse av ett vindkraftverk samt arrende av den mark där vindkraftverket står ska utgöra två separata tillhandahållanden. Överlåtelsen av arrendet med mera är en momsfri fastighetsöverlåtelse medan överlåtelsen av vindkraftverket är en momspliktig omsättning i sin helhet.

Bolaget som begärde förhandsbesked skulle överlåta ett vindkraftverk samt nyttjanderätten till marken och andra tillstånd och rättigheter. Bolaget ville veta om det skulle ses som en enda transaktion eller om tillhandahållandet skulle delas upp och vad som i sådant fall skulle vara momspliktigt.

Överlåtelser av fastigheter liksom rättigheter till fastigheter är momsfria enligt momslagen. För att få uppföra vindkraftverk krävs även miljörättsliga tillstånd och liknande. Dessa tillstånd anses också hänförliga till fastigheten. Överlåtelse av arrendeavtal och andra nyttjanderätter samt miljötillstånd etcetera är således momsfria överlåtelser.

När det gäller vindkraftverket konstaterar Skatterättsnämnden att sådana består såväl av fundament och torn som maskinell utrustning såsom rotor, maskinhus, generator medmera. Även om fundamentet och tornet utgör fastighet enligt momslagens definition medverkar hela vindkraftverket i den elproduktion som bedrivs med vindkraftverket. Det skulle enligt nämndens mening vara konstlat att dela upp överlåtelsen av vindkraftverket i olika tillhandahållanden. Dessutom anser Skatterättsnämnden att elproduktionen, det vill säga vindkraftverket i dess egenskap av maskin, framstår som mer betydelsefull för kundens behov än själva byggnadskonstruktionen.

Skatterättsnämnden ansåg därför att vindkraftverket i dess helhet skulle utgöra ett momspliktigt tillhandahållande, utan uppdelning mellan vindkraftverkets olika beståndsdelar.

Skatterättsnämndens avgörande avviker från Skatteverkets inställning som framförts i så kallade ställningstaganden. Skatteverket har ansett att det ska ske en uppdelning av vindkraftverkets fundament och stolpe/torn respektive generator, rotor och vingar. Skatteverket har emellertid inte överklagat förhandsbeskedet varför vi bedömer att Skatteverket nu godtar bedömningen att vindkraftverket i sin helhet utgör en maskin och att en försäljning av ett sådant verk ska ske med moms, om det inte finns förutsättningar för en momsfri verksamhetsöverlåtelse.

Kommentar

Innebörden av att en försäljning av vindkraftverk numera anses vara fullt ut momspliktig är bland annat att säljaren av vindkraftverket inte längre kan nekas avdrag för ingående skatt vid uppförandet av verket. Enligt vår bedömning kan det vara möjligt att gå tillbaka och begära omprövning av tidigare redovisningsperioder, det vill säga redovisa utgående moms på transaktionen och ingående moms på tillhörande kostnader. Det är dock viktigt att även beakta de civilrättsliga aspekterna vid en sådan omprövning.

Hör gärna av dig till PwC så kan våra skatterådgivare hjälpa till att utreda om det finns förutsättningar i ert fall att begära omprövning och få återbetalning av ingående moms som tidigare inte ansetts avdragsgill.

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.

Kontakt: 010-212 88 75 cecilia.rasmusson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln