Olika gåvobegrepp vid överlåtelse av fastighet

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0002_burgundySkatterättsnämnden anser att överlåtelsen av fastigheten är en gåva enligt inkomstskattelagen, trots att den inte är en gåva enligt stämpelskattelagen.

Bakgrund

Två makar ägde till lika delar en fastighet, som var en kapitaltillgång. Fastighetens taxeringsvärde understeg marknadsvärdet men översteg det skattemässiga värdet. Makarna skulle överlåta fastighetsandelarna till sina tre barn mot en ersättning som understeg fastighetens taxeringsvärde. Avsikten med detta var att överlåtelsen skulle ses som en gåva, och då skulle vare sig stämpelskatt eller inkomstskatt tas ut. Förvärv genom gåva är nämligen skattefria enligt inkomstskattelagen.

Överlåtelserna skulle ske genom ett antal transaktioner som involverade bolag. Efter överlåtelserna avsåg makarna och barnen, indirekt via aktiebolag, samäga fastigheten. Makarnas ägarandel skulle uppgå till 55 procent och barnens till 45 procent.

Skatteverket delade makarnas uppfattning att överlåtelserna var att anse som gåvor enligt den praxis som utvecklats av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Enligt Skatteverket måste dock även Högsta domstolens (HD) dom från oktober 2013 i ett mål som rörde stämpelskatt vägas in. I det fallet menade HD att det mer sällan finns anledning att anta att en transaktion riktad mot ett aktiebolag har skett med gåvoavsikt. Avsikten i det fallet var att underlätta ett generationsskifte och enligt HD fanns det därför inte någon anledning att anta att det fanns en gåvoavsikt mot bolaget. Enligt Skatteverket borde även de nu aktuella transaktionerna sakna sådan avsikt. Därmed skulle överlåtelsen inte heller ur ett inkomstskatteperspektiv ses som en gåva.

Frågan i förhandsbeskedet var således om det synsätt som tillämpats av HD i stämpelskattefallet även skulle få genomslag inkomstskattemässigt och därmed ändra hittillsvarande praxis.

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden hänvisar i skälen för sitt avgörande till HFD:s praxis på området, där det tydligt framgår att en överlåtelse av fastighet till ett bolag som ägs till minst 40 procent av närstående till överlåtaren är en gåva inkomstskattemässigt. Med tanke på HFD:s praxis menade Skatterättsnämnden (enhälligt) att de aktuella överlåtelserna av fastighetsandelarna ska anses som gåvor vid inkomstbeskattningen. Överlåtelserna uppfyller kraven som uppställts i HFD:s praxis. HD:s avgörande i 2013 års stämpelskattefall leder inte till någon annan slutsats.

Kommentar

Att stämpelskatt ska tas ut följer av HD:s dom förra året, men Skatterättsnämndens avgörande innebär således att någon inkomstskatt inte uppkommer. Skatterättsnämndens förhandbesked bekräftar synen på en gåva inte behöver betraktas som ett enhetligt begrepp utan kan definieras olika beroende på sammanhanget. Vad som är en gåva i ett specifikt skattehänseende kan alltså skilja sig åt från vad som anses vara en gåva i andra skattehänseenden och civilrättsligt. Överklagandetiden har ännu inte gått ut.

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln