<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

OECD/G20 har ingått avtal om att genomföra en global skattereform fram till 2023

Mönster Pillar 1 och Pillar 2 ‹ Tillbaka till artiklarna

Efter år av förhandlingar, undertecknade den 8 oktober en övervägande majoritet av de länder som är med i OECD:s så kallade “Inclusive Framework of BEPS” ett avtal om att genomföra en sedan länge omdiskuterad skattereform (Pillar 1 och Pillar 2) som ska träda i kraft 2023. Länderna har nu kommit ytterligare ett steg närmare en skattereform och har bland annat enats om en minsta nivå på bolagsskatt om 15 procent. I denna artikel går vi igenom vad som har förtydligats genom det senaste avtalet samt tittar närmare på tidsplanen för genomförandet av skattereformen.

I tidigare Tax matters-artiklar har vi rapporterat om OECD/G20:s arbete med att genomföra grundläggande förändringar i förhållande till den internationella beskattningsrätten.

Läs tidigare artiklar:
OECD:s “Pillar 1” och “Pillar 2” - nu är rapporterna publicerade
OECD:s “Pillar 1" och ”Pillar 2” - nytt förslag på regeländringar

Vilken information har tillkommit?

I juli i år publicerades en överenskommelse med avsikt att genomföra grundläggande förändringar i förhållande till den internationella beskattningsrätten. Vi kunde då konstatera att en hel del osäkerhet kring reglerna kvarstod.

  • Avtalet den 8 oktober är kulmen på många år av tunga förhandlingar. Genom det nya avtalet har man bland annat kommit överens om en fast minsta nivå på bolagsskatten om 15 procent, vilket har varit en fråga som länderna tidigare har haft svårt att enas kring. Tidigare har man benämnt denna nivå på bolagsskatt som “minst 15 procent” men nu har man alltså bestämt att den ska ligga fast på 15 procent. OECD:s förhoppning med denna minimiskatt är att vända ett decennium av, vad organisationen upplever är, kapplöpningar med låga bolagsskatter som har uppmuntrat företag att flytta vinster till lågskattejurisdiktioner.
  • En annan viktig milstolpe som nåddes den 8 oktober var att även Ungern, Irland och Estland gick med på att skriva under avtalet. Pakistan, som tidigare undertecknat avtalet i juli, har nu dock dragit tillbaka sitt stöd för avtalet. Därmed är den politiska delen av ramförhandlingarna avklarade och det återstår för OECD, tillsammans med inblandade länder, att ta fram det mer detaljerade regelverket.
  • Man har ändrat omfattningen av Pillar 1, så att reglerna inte bara ska omfatta en lönsamhet på 10 procent (vinst före skatt/intäkter) utan även lönsamhet över 10 procent beräknat med hjälp av en medelvärdesmekanism. Det är dock fortfarande oklart hur denna genomsnittsberäkning ska ske.
  • En valbar bindande tvistlösningsmekanism för Amount A-frågor för vissa utvecklingsländer kommer att vara tillgänglig.
  • Ett undantag från the Undertaxed Payment Rule (UTPR) under Pillar 2 kommer att vara tillämplig på vissa små och medelstora multinationella företag som just har börjat sin expansionsresa utomlands.
  • Tillämpningen av Subject To Tax Rule (STTR) har begränsats till dubbelskatteavtal mellan utvecklingsländer och ett land med en lagstadgad bolagsskattesats som är lägre än 9 procent (tidigare 7,5 procent till 9 procent).
  • Tidslinjen för genomförandet av Pillar 1 och 2 har fastställts.

Fakta:

Income Inclusion Rule (IIR): En ”top-up” skatt tillämplig på moderbolag med dotterbolag som anses ha lågbeskattade intäkter (dvs intäkter som inte beskattas med en skattesats högre än 15 procent hos ett dotterbolag ska beskattas hos moderbolaget)

Undertaxed Payment Rule (UTPR): UTPR kan tillämpas om IIR inte haft önskad effekt, med avsikt att säkerställa att lågbeskattade bolag betalar en effektiv skattesats på minst 15 procent. Regeln innebär kortfattat att de länder som har koncerninterna transaktioner med ett bolag som beskattas med mindre än 15 procent har rätt att beskatta de vinster som uppstår i det lågbeskattade motpartslandet.

Subject to Tax Rule (STTR): STTR tillämpas på koncerninterna betalningar såsom royalty- och räntebetalningar som görs till ett annat land, som tillämpar en nominell bolagsskattesats som är lägre än den lägsta STTR-nivån på 9 procent. STTR tillåter således källstater att i dessa fall ta ut en extra källskatt på vissa koncerninterna betalningar. Den extra källskatt som skulle betalas begränsas till skillnaden mellan STTR-minimumsatsen och den skattesats som annars skulle gälla för betalningen.

Hur ser tidslinjen för genomförandet ut?

OECD:s medlemsländer siktar på att underteckna en multilateral överenskommelse under 2022, med ett effektivt genomförande 2023. OECD kommer tillsammans med G20-länderna också att utveckla ett ramverk för införandet av Pillar 2 i medlemsländernas nationella lagstiftning under 2022, avsedd att träda i kraft 2023.

Tidslinjen för genomförandet av skattereformen ser ut som följande:

  • Mot slutet av 2022 är planen att man ska ha utarbetat alla detaljer som medlemsländerna kommer att behöva för att implementera Pillar 1, både vad gäller amount A och amount B.
  • 2023 har man som mål att reformen ska träda i kraft.

Kommentar

Med hänsyn till avsiktsförklaringen som ingicks i juli i år har få ytterligare tekniska detaljer framkommit i det nu signerade avtalet. Även om avtalets signering är ett steg närmare skattereformens ikraftträdande, bland annat genom att avtalet nu har signerats av några länder som tidigare uttryckt reservationer mot reformen i juli, så återstår det ännu många tekniska frågor som måste diskuteras och lösas innan 2023. Detta gäller framförallt i relation till Pillar 1 i frågor som gäller bland annat förutsägbarhet, eliminering av dubbelbeskattning, segmentering och införandet av så kallade “safe harbour”-regler för marknadsföring- och distributionsfunktioner.

Givet det oklarheter som återstår kan den tilltänkta tidsplanen verka något överambitiös, och det ska bli intressant att följa hur alla länder ska nå en gemensam överenskommelse som medlemsländerna ska implementera innan 2023. I samband med detta blir också den viktiga frågan ifall det i många delar avgörande landet USA ska lyckas få tillräcklig acceptans i kongressen med den majoritet som krävs för att en ändring av skattelagstiftningen ska kunna implementeras.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Paulina Pleijel och Raman Atroshi

Paulina Pleijel och Raman Atroshi

Paulina Pleijel arbetar på PwC i Göteborg med internprissättning och Raman Atroshi jobbar på PwC i Stockholm med skattefrågor rörande nationell och internationell företagsbeskattning samt internprissättning.

Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Raman: 010-212 91 39, raman.atroshi@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Staten vinner momsmål om posttjänster

Tingsrätten i Stockholm har idag avgjort ett mål som pågått sedan flera år. Det handlar om den moms som historiskt tagits ut på ...

Läs artikeln