Nytt investeraravdrag ger nya möjligheter för mindre företag

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-asset-managementDen 1 december smäller det! En nyinvestering på 1 mkr i mindre bolag ger då 150 000 kr i skatteavdrag. Det nya investeraravdraget är klart intressant!

Avdraget innebär kortfattat att privatpersoner som investerar nytt kapital i små företag får en skatterabatt. Upp till 1,3 mkr per år ger en skattelättnad som är värd upp till 15 procent av investeringen. Det betyder en skattelättnad på maximalt 195 000 kr per person och år. Avdraget gäller för investeringar från 1 december 2013 och kan ge en skatterabatt redan under 2013 för den som är på hugget.

I vilka bolag gäller investeraravdraget?

  • Företaget ska vara ett mindre företag som uteslutande, eller så gott som uteslutande, bedriver rörelse. Nyinvesteringen torde även kunna göras via holdingbolag som i sin tur äger ett bolag som driver rörelse. Bolag som bedriver ren kapitalförvaltning omfattas inte av avdraget.
  • Med mindre företag menas ett aktiebolag, svensk ekonomisk förening eller motsvarande bolag som har fast driftsställe i Sverige. Medeltalet anställda inklusive delägare som arbetar i företaget ska vara färre än 50 personer. Nettoomsättningen eller balansomslutningen får vara högst 80 mkr.
  • Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.
  • Företaget ska under investeringsåret, eller året efter, ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor, det vill säga minst en anställd. Det kan vara ägaren/investeraren själv.

Hur fungerar avdraget?

  • En privatperson som i samband med bolagets bildande eller vid en nyemission köper aktier och betalar kontant får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Leder avdraget till underskott i kapital medges en skattereduktion om 30 procent mot inkomst av tjänst.
  • Avdrag ges med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar köp av aktier för 1,3 miljoner kronor. En investerare kan få avdrag för investeringar i flera bolag per år, dock sammanlagt med högst maxbeloppet.
  • Investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år.

Vilka är hakarna?

  • Bland annat ska avdraget återföras om investeraren avyttrar aktierna inom fem beskattningsår efter betalningsåret.
  • Återföring till beskattning ska även göras om investeraren inom samma tid tar emot en utdelning från företaget som är större än årsvinsten, beräknat utifrån ett särskilt jämförelsetal. Någon straffavgift eller ränta på det avdrag som erhållits tas inte ut vid återföring.
  • Investeraren eller närstående får under betalningsåret eller två år dessförinnan inte ha fått en utdelning överstigande årsvinsten. Bolaget får heller inte ha gjort några underprisöverlåtelser under samma tid, etcetera.

Kommentar

Investeraravdraget bör nu övervägas vid varje nyinvestering i mindre bolag som behöver kapital! Det gäller både i familjeföretag och unga tillväxtinriktade företag. Är det långsiktiga kapitalbehovet osäkert kan till exempel halva beloppet tillskjutas som aktiekapital och resten lånas in för att sedan kunna återbetalas när kapitalbehovet löst sig, utan att återföring behöver ske. Investeraren kan också sätta in avdraget på banken för att ha beloppet till hands om återbetalning skulle bli aktuell.

Den som har frågor kring investeraravdraget kan vända sig till undertecknad Hans Peter Larsson eller någon annan inom skatterådgivningen på PwC. PwC kan, förutom skattefrågorna, hjälpa till med eventuell värdering av företaget, nyemission av aktier, insändande av kontrolluppgift och ett eventuellt aktieägaravtal med mera.

Anmäl dig till seminarium om investeraravdraget, 6 december i Stockholm

Faktaruta

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln