Nytt fastighetsbegrepp inom moms - justerat lagförslag till lagrådet

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.pngDen första januari 2017 införs, som vi har berättat om tidigare, ett nytt fastighetsbegrepp på momsområdet. Efter att lagförslaget varit ute på remiss har nu regeringen överlämnat en lagrådsremiss till lagrådet.

Flera remissinstanser har bland annat efterlyst tydligare definitioner av väsentliga begrepp vad gäller den nya definitionen av fastighet. Remissinstansernas synpunkter har lett till att regeringen har modifierat sitt ursprungliga förslag i två avseenden.

  1. Det ursprungliga förslaget var att slopa regeln om att tillhandahållanden av el, gas, vatten, värme, som utgör ett led i upplåtelse av fastighet är undantagna från moms. Enligt det nya förslaget ska regeln vara kvar men omformuleras något. Undantaget för upplåtelse av nyttjanderätter ska omfatta underordnade tillhandahållanden, exempelvis gas, vatten, el, värme, nätutrustning för mottagning av radio och tv om tillhandahållandet är en del av upplåtelsen av nyttjanderätten.
  2. Tanken var att ”maskiner och utrustning som utgör fastighet” skulle betraktas som lös egendom enligt reglerna om jämkning, och således vara föremål för en korrigeringstid om 5 år istället för 10 år som normalt gäller fastighet. Efter omfattande kritik har regeringen förtydligat att ”maskin, utrustning, och särskild inredning” endast ska betraktas som lös egendom enligt bestämmelserna om jämkning om den 1) tillförts sådan byggnad eller del av byggnad som är inrättad för annat än bostadsändamål och 2) anskaffats för att direkt användas i en särskild verksamhet som bedrivs på fastigheten.

Kommentar

De kommande nya reglerna kommer sannolikt innebära gränsdragningsproblem om vad som momsmässigt ska utgöra fastighet och inte. Regeringens omarbetade förslag är välkommet, men alla frågetecken rätas inte ut.

Eftersom bedömningen av vad som ska utgöra fastighet måste göras utifrån förhållandena i det enskilda fallet överlämnar regeringen den närmare avgränsningen av detta till rättstillämpningen.

Vi rekommenderar därför att företag i god tid innan den 1 januari 2017 säkerställer hur de påverkas av de nya bestämmelserna. Det gäller i synnerhet företag som är fastighetsägare och/eller är aktiva inom byggbranschen.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Erik Sahlberg

Erik Sahlberg

Erik Sahlberg arbetar med moms på PwC:s kontor i Västerås.
010-212 44 44
Erik Sahlberg works with VAT at PwC's office in Västerås.
+46 10-212 44 44

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Brexit – en uppdatering

Den 31 oktober är datumet då Storbritannien ser ut att lämna EU. Det avtal för utträdet ur EU som förhandlades fram mellan Storbritannien ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Under våren har Tax matters bland annat bjudit på intervjuserien ”Skattekartan 2019”, där representanter för de politiska partierna har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till skatt på plastbärkassar

Regeringen har i promemorian ”Skatt på plastbärkassar” föreslagit att en skatt ska tas ut på plastbärkassar från den 1 maj 2020. Enligt ...

Läs artikeln