Nytt fastighetsbegrepp inom EU medför ändringar i den svenska momslagen

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.pngPå momsområdet införs ett nytt fastighetsbegrepp nästa år. De nya bestämmelserna har sin grund i en EU-förordning (nr 1042/2013). Finansdepartementet har därför nyligen föreslagit ändringar i den svenska momslagen som bland annat kan påverka momsplikt vid upplåtelse och överlåtelse av fastighet, omvänd beskattning inom byggsektorn samt reglerna om jämkning av investeringsmoms.

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2017.

Enligt förslaget ska begreppet ”fastighet” definieras enligt följande:

  • Varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta.
  • Varje byggnad eller konstruktion som har fästs vid eller i marken, ovan eller under havsnivån, och som varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet.
  • Varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad del av en byggnad eller konstruktion och utan vilken byggnaden eller konstruktionen är ofullständig, exempelvis dörrar, fönster, tak, trappor och hissar.
  • Varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras.

Nuvarande momsregler är kopplade till jordabalken och det civilrättsliga fastighetsbegreppet. I momslagen finns även begreppet ”verksamhetstillbehör” som omfattar annan maskin, utrustning eller särskild inredning än industritillbehör och som tillförts byggnad. Verksamhetstillbehör utgör fastighet momsmässigt. Överlåtelse och upplåtelse av verksamhetstillbehör är dock momspliktiga, till skillnad från överlåtelse och upplåtelse av sedvanliga fastigheter. Dessutom ska jämkningsreglerna för maskiner och inventarier tillämpas för verksamhetstillbehören.

I promemorian föreslås att begreppet verksamhetstillbehör slopas helt. Istället föreslås ett nytt begrepp, ”Maskiner och utrustning som har installerats varaktigt”. Sådana ska anses utgöra fastighet men jämkas såsom lös egendom.

Förslaget innebär också ett borttagande av de särskilda bestämmelserna i momslagen om att tillhandahållanden av el, gas, vatten, värme, som utgör ett led i upplåtelse av fastighet är undantagna från moms.

Kommentar

De nya definitionen innebär materiella förändringar eftersom den nuvarande fastighetsdefinitionen i momslagen utgår från civilrätten till skillnad från den föreslagna definitionen. De föreslagna ändringarna får därmed sannolikt konsekvenser för flertalet områden; bland annat för momsplikt vid upplåtelse och överlåtelse av fastighet, omvänd beskattning inom byggsektorn, reglerna om jämkning av investeringsmoms samt bestämmelserna om omsättningsland.

Då begreppet verksamhetstillbehör slopas och ersätts med begreppet ”maskiner och utrustning som installerats varaktigt” uppkommer bland annat frågan hur det begreppet ska tolkas i förhållande till definitionen av fastighet ovan. Gränsdragningen torde i många fall inte vara självklar då bedömningen kommer att innefatta frågor som hur integrerad maskinen/utrustningen är med byggnadens normala funktion och hur svårt det är att flytta maskinen/utrustningen. Frågan om tolkningen är viktig då den får konsekvenser för vad som ska avse det momspliktiga respektive det momsfria området samt vilka jämkningsregler som ska tillämpas avseende maskinen/utrustningen. Enligt vår bedömning kommer maskiner och utrustning som installerats varaktigt i högre grad omfattas av momsplikt efter lagändringen jämfört med enligt nuvarande lagstiftning. Vi bedömer också att det kommer att uppkomma många frågeställningar rörande jämkningar, särskilt under en övergångsperiod.

När det gäller reglerna om omvänd beskattning inom byggsektorn omfattas inte arbeten som avser industritillbehör på grund av att industritillbehör idag inte anses utgöra fastighet enligt momslagen. Enligt förslaget kommer maskiner och utrustning som installerats varaktigt, alternativt inte med lätthet kan flyttas, att utgöra fastighet - oavsett syfte och användning. Det betyder bland annat att omvänd byggmoms kan bli aktuellt även om arbetet utförts på maskiner och utrustning som används i industriell verksamhet.

Enligt bestämmelserna om beskattningsland inom EU anses i regel sådana tjänster omsatta i det land i vilken fastigheten som tjänsterna avser är belägen. Detta medför att moms ska redovisas i det land där fastigheten är belägen. Då definitionen av fastighet förändras medför detta att företag som utför arbeten på fastigheter i andra EU-länder, exempelvis vid installationer av maskiner och utrustning, bör se över sin hantering för att säkerställa en korrekt hantering då definitionen av vad som utgör fastighet kan förändras i det EU-land där arbetet utförs.

Förslaget har varit ute på remiss och lagförslaget kan påverkas av remissinstansernas uppfattningar.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Erik Sahlberg

Erik Sahlberg

Erik Sahlberg arbetar med moms på PwC:s kontor i Västerås.

Kontakt: 010-212 44 44, erik.sahlberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln