Momspliktigt bolag underkändes avdrag i samband med nyemission

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Ban_orangeAB Geveko nekades momsavdrag av kammarrätten för omkostnader i samband med en nyemission, trots att bolaget huvudsakligen bedrev momspliktig verksamhet. Domen tyder på att högre krav kan ställas för rätt till momsavdrag än vad som tidigare i praktiken ansetts gälla.

Bakgrunden till domen var följande. AB Geveko är moderbolag i en internationell koncern, där dotterbolagen bedriver momspliktig verksamhet inom bland annat trafiksäkerhet. Verksamheten i AB Geveko består i huvudsak av koncernledning och administration av gemensamma tjänster. Vid en skatterevision uppmärksammade Skatteverket att det fanns en koppling mellan en nyemission i AB Geveko och utlåningsverksamhet gentemot dotterbolagen. Skatteverket fann därför att kostnaderna inte kunde anses utgöra sådana allmänna omkostnader i en momspliktig verksamhet, som i enlighet med praxis medför rätt till avdrag. Kostnaderna ansågs istället direkt kopplade till en skattefri verksamhet; nämligen utlåningen av kapital till dotterbolagen. Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten delade Skatteverkets bedömning och fann att AB Geveko inte kunnat visa att kostnaderna kan hänföras till bolagets momspliktiga verksamhet i form av koncerngemensamma tjänster. Kammarrätten ansåg inte heller att det framkommit omständigheter som stödjer slutsatsen att nyemissionskostnaderna kan betraktas som sådana allmänna omkostnader som utgör komponenter i priset på de skattepliktiga tjänster som AB Geveko tillhandahåller. AB Geveko nekades därför helt momsavdrag.

Kommentar

I enlighet med tidigare praxis har ett momspliktigt bolag kunnat påräkna momsavdrag för omkostnader vid nyemission, utan att någon närmare prövning skett hur det anskaffade kapitalet använts. Enligt kammarrätten gäller denna avdragsrätt inte när kapitalet ingår i koncernintern utlåning och inte kan kopplas till den momspliktiga verksamheten i det nyemitterande bolaget. Domen visar således på att det inte räcker med att konstatera att det nyemitterande bolaget bedriver momspliktig verksamhet för att momsavdrag ska anses vara säkerställt. Enligt vår uppfattning är dock inte rättsläget klart i denna fråga. Vi anser, trots utlåningen av kapitalet till dotterbolagen, att kammarrätten hade kunnat finna att kapitalanskaffningen ingår i moderbolagets koncernfunktion samt denna utgör allmänna omkostnader i bolagets hela verksamhet. AB Geveko hade med detta synsätt kunnat medges avdrag för momsen i förhållande till andelen momspliktig verksamhet i bolaget. En slutsats av domen blir ändock att bolag som bedriver självständig utlåningsverksamhet riskerar en granskning och att det för att minimera befintlig exponering är värdefullt att se över verksamheten i momshänseende.

Ulf Hedström

Ulf Hedström

Ulf Hedström

Ulf Hedström arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.
010-213 14 24
Ulf Hedström works with Value Added Taxes for companies, organisations and municipalities at PwC’s Gothenburg office.
+46 10 213 14 24

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Förändringar inom punktskatteområdet i budgetpropositionen för 2020

I budgetpropositionen för 2020 finns förslag om sänkt bränsleskatt och sänkning av reklamskatten. Vidare återfinns förslag där regeringen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ansökan om återbetalning av utländsk moms - i år extra viktigt i och med Brexit

Svenska företag kan få återbetalning av utländsk moms inom EU. Den 30 september 2019 är sista dagen att ansöka för räkenskapsåret 2018. I ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit – en uppdatering

Den 31 oktober är datumet då Storbritannien ser ut att lämna EU. Det avtal för utträdet ur EU som förhandlades fram mellan Storbritannien ...

Läs artikeln