<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kammarrätten fastställer momsmässig skönsbeskattning av handel med skins i datorspel

‹ Tillbaka till artiklarna

Kammarrätten har slagit fast att en person som handlat med så kallade skins, som är en elektronisk produkt i datorspel, ska skönsbeskattas för utgående moms men inte medges avdrag för ingående moms.

En person (klagande) handlade med skins till datorspelet Counter Strike: Global Offensive under 2015 och 2016. Ett skin är en elektronisk produkt i datorspelet som gör att spelarens vapen byter utseende. Skatteverket granskade klagandens bankkonton och stämde av transaktioner via Swish mot information som hämtats från internet där klaganden annonserat ut olika skins. Skatteverket uppskattade det totala försäljningsbeloppet under perioden september 2015-september 2016 till 1 090 000 kronor. Skatteverket ansåg att handelns omfattning gör att klaganden ska anses ha bedrivit näringsverksamhet.

Behöver du hjälp att få koll på momsen?

Klaganden var vid den aktuella tiden 18 år och hade inte deklarerat varken inkomstskatt eller moms. Eftersom klaganden inte hade deklarerat fattade Skatteverket beslut om skönsbeskattning. Skönsbeskattning innebär att Skatteverket uppskattar de belopp som ska ligga till grund för beskattning och hur mycket skatt som ska betalas. Skatteverket beräknade utgående moms om 25 procent som klaganden borde ha lagt på sina försäljningar genom att räkna baklänges utifrån de intäkter som klaganden haft. Detta innebär att av den totala intäkten på 1 090 000 kronor skulle 872 000 kronor anses vara försäljningsbeloppet exklusive moms. Den utgående momsen som klaganden därmed skulle betala in till Skatteverket uppgick till 218 000 kronor.

Klaganden överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten. Han menade att han vid den aktuella tiden saknade kännedom om gällande regelverk och inte kunde föreställa sig om att det rörde sig om skattepliktiga transaktioner. Handeln med skins hade kostat honom mer än vad den dragit in och den verksamhet som Skatteverket ansåg att han hade bedrivit hade gått med förlust. Det skulle då inte vara rimligt att verksamheten samtidigt kunde medföra en sammanlagd moms att betala på över 200 000 kronor. Klaganden menade också att han rimligtvis måste få avdrag för ingående moms, det vill säga moms som är hänförlig till hans inköp av skins.

Förvaltningsrätten undanröjde beslutet om skönsbeskattning för inkomstskatt eftersom beslutet fattats utan att Skatteverket förelagt den skattskyldige att inkomma med en deklaration. Då har inte Skatteverket rätt att fatta beslut om skönsbeskattning. Något krav på föreläggande finns dock inte vad gäller moms och förvaltningsrätten instämde i Skatteverkets bedömning att försäljningen av skinsen är en momspliktig verksamhet samt att utgående moms ska redovisas på försäljningen. Vad gäller avdrag för ingående moms ansåg förvaltningsrätten att både omfattningen av transaktionerna (många inköp från samma säljare) och de enskilda beloppen talar för att inköpen har gjorts från individer som bedrivit ekonomisk verksamhet och som därmed också varit skyldiga att redovisa moms. Klaganden har dock inte kunnat styrka att det funnits ingående moms på hans kostnader eftersom han inte hade inkommit med en enda faktura med debiterad moms. De materiella förutsättningarna för rätt till momsavdrag var således inte uppfyllda. Förvaltningsrätten ansåg att Skatteverkets beslut om moms skulle stå fast. Domen överklagades därefter till kammarrätten som fastställde förvaltningsrättens dom.

Kommentar

Den som bedriver en ekonomisk verksamhet ska debitera moms vid försäljning av momspliktiga varor och tjänster om transaktionen anses vara omsatt i Sverige. Den som säljer elektroniska tjänster, såsom skins, till svenska kunder för minst 30 000 kronor per år med en kontinuitet och frekvens som är jämförbar med hur en motsvarande ekonomisk verksamhet vanligtvis bedrivs är därför skyldig att registrera sig för moms och debitera moms på försäljningarna. Den som bedriver verksamheten har rätt att dra av ingående moms på sina inköp av tjänsterna förutsatt att säljaren har debiterat moms på en faktura.

Om du säljer elektroniska tjänster och inte vet om du ska momsregistrera dig och/eller fakturera med svensk moms är du välkommen att kontakta oss för en diskussion om din verksamhet.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg

Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.
+46 (0)729 809540 hillevi.soederberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Rätt att tillämpa omsättningsbaserad fördelningsgrund för moms

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i ett mål rörande avdragsrätt för ingående moms i en blandad verksamhet. Det innebär ny ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Personalförmåner - vad gör en arbetsgivare attraktiv?

Efter pandemin har förutsättningarna för att arbeta hemma eller på annan plats förändrats radikalt. Numera ryms kontoret i en datorväska. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsavdrag på konsultkostnader vid försäljning av dotterbolagsaktier

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har medgett ett moderbolag avdrag för ingående moms på konsultkostnader i samband med försäljning av ett ...

Läs artikeln