Momsavdrag för garagebygge i samfällighetsförening

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orangeSkatterättsnämnden (SRN) har i förhandsbesked den 5 september 2014 svarat på två frågor avseende avdragsrätt för moms vid uthyrning av parkeringsplatser i ett garage via en samfällighetsförening. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt förhandsbeskedet och tydliggjorde att byggandet av garaget i samfällighetsföreningen utgör en nödvändig förutsättning för den momspliktiga uthyrningsverksamheten.

Bakgrunden är att två bostadsrättsföreningar ska bygga flerbostadshus och ett gemensamt garage under mark. För garaget har en gemensamhetsanläggning inrättats som ska förvaltas av en samfällighetsförening. I den första frågan hade bostadsrättsföreningarna tecknat entreprenadavtal med entreprenören om att uppföra garaget. Föreningarna skulle sedan mot ersättning upplåta sina andelar i gemensamhetsanläggningen till samfällighetsföreningen, som i sin tur hyrde ut garageplatser till de boende i bostadsrättsföreningarna. SRN fann här att upplåtelsen till samfällighetsföreningen inte utgjorde omsättning i momshänseende och bostadsrättsföreningarna därför inte hade avdragsrätt för ingående moms för uppförandet av garaget. En viktig omständighet vid bedömningen var att anläggningen redan genom myndighetsbeslut disponeras av samfällighetsföreningen, vilket medförde att bostadsrättföreningarna inte kan upplåta anläggningen till samfällighetsföreningen.

Den andra frågan avsåg avdragsrätt för moms hos samfällighetsföreningen om denne var beställare av entreprenaden för garaget. I detta fall hade medlemmarna lämnat anläggningsbidrag till samfällighetsföreningen för att finansiera uppförandet. Samfällighetsföreningen skulle sedan hyra ut garageplatser till de boende i bostadsrättsföreningarna. Här fann nämnden att rätt till avdrag för momsen förelåg hos samfällighetsföreningen.

Kommentar

Förhandsbeskedet klargör hanteringen när det gäller uppförande- och upplåtelse av ett garage via en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening. HFD tydliggjorde att byggandet av garaget i samfällighetsföreningen utgör en nödvändig förutsättning för den momspliktiga uthyrningsverksamheten och inte innebär en separat verksamhetsgren avseende förvaltning gentemot bostadsrättsföreningarna. Någon kostnadsfördelning-som Skatteverket ansåg- ska således enligt HFD inte ske. Därmed saknar det betydelse att byggnationen även gynnar bostadsrättsföreningarna som är ägare till fastigheten.

Det är viktigt att komma ihåg att många gemensamhetsanläggningar inte förvaltas genom en samfällighetsförening utan av delägarna själva, så kallad delägarförvaltning. Vid delägarförvaltning kan momskonsekvenserna vid byggnation och upplåtelse av garageplatser bli annorlunda än ovan. Det är därmed viktigt att momsaspekterna blir belysta redan innan en gemensamhetsanläggning inrättas då formen för förvaltning och uppförande får stor påverkan för möjligheterna att lyfta momsen vid byggnation och upplåtelse av garaget.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Erik Sahlberg

Erik Sahlberg

Erik Sahlberg arbetar med moms på PwC:s kontor i Västerås.
010-212 44 44
Erik Sahlberg works with VAT at PwC's office in Västerås.
+46 10-212 44 44

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Brexit – en uppdatering

Den 31 oktober är datumet då Storbritannien ser ut att lämna EU. Det avtal för utträdet ur EU som förhandlades fram mellan Storbritannien ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Under våren har Tax matters bland annat bjudit på intervjuserien ”Skattekartan 2019”, där representanter för de politiska partierna har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag till skatt på plastbärkassar

Regeringen har i promemorian ”Skatt på plastbärkassar” föreslagit att en skatt ska tas ut på plastbärkassar från den 1 maj 2020. Enligt ...

Läs artikeln