<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel

TM_pattern-15 ‹ Tillbaka till artiklarna

Som vi har nämnt i tidigare artiklar på Tax matters har EU beslutat om vissa ändringar i mervärdesskattedirektivet, så kallade “quick fixes”. Med anledning av detta föreslås nu ändringar i de svenska momsreglerna (prop. 2018/19:160). Reglerna väntas träda i kraft den 1 januari 2020.

I denna artikel redogörs för de föreslagna ändringarna som rör de skärpta kraven för undantag från momsplikt samt regler som gäller gränsöverskridande kedjetransaktioner och särskilt, betydelsen av mellanmannens ansvar.

Skärpta krav på momsregistrering

Enligt nu gällande regler kan undantaget från skatteplikt för unionsintern varuhandel tillämpas även om köparen saknar ett momsregistreringsnummer. Undantaget kan också tillämpas om säljaren inte lämnat uppgift om leveransen i den periodiska sammanställningen.

Genom de nya reglerna införs ett krav på att köparen ska ha ett momsregistreringsnummer i en annan medlemsstat än den medlemsstat från vilken varorna levereras. Köparen ska också ha meddelat säljaren detta registreringsnummer. Dessutom införs ett krav på att säljaren ska ha fullgjort skyldigheten att lämna en periodisk sammanställning som innehåller korrekta uppgifter om leveransen. Även om detta krav inte uppfyllts, ska undantaget tillämpas om säljaren kan motivera bristen på ett tillfredsställande sätt.

Kommentar

Enligt dagens regler avseende momsfria varuförsäljningar till andra EU-länder ska köparen vara en beskattningsbar person. De föreslagna bestämmelserna om att köparen ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land innebär således en skärpning av tillämpningen. Rent praktiskt medför detta att det kommer att krävas att företag som bedriver EU-handel kontrollerar och efterforskar köparens momsregistreringsnummer. Detta innebär en återgång till den tillämpning som gällt tidigare och många företag gör redan sådana kontroller. Vad gäller köparens skyldighet att meddela sitt momsregistreringsnummer finns inga formkrav för hur meddelandet ska lämnas. Med de nya reglerna blir det också extra viktigt att företagens periodiska sammanställning är korrekt. Detta kräver således tydliga interna rutiner. Vid brist på tydliga interna rutiner riskerar företagen att tillämpa undantaget från momsplikt i situationer där undantaget inte är tillämpligt.

Kedjetransaktioner och betydelsen av mellanmannens ansvar

Ytterligare en bestämmelse som väntas träda i kraft rör gränsöverskridande kedjetransaktioner. Bestämmelsen reglerar frågan om vilket led i en gränsöverskridande kedjetransaktion som ska tillskrivas den momsfria gränsöverskridande transporten. Transporten kan endast hänföras till en av transaktionerna. Idag saknas det i många fall regler som rör kedjetransaktioner, vilket har lett till oförutsebarhet och otydlighet vid bedömningen. Bedömningen sker idag med ledning av EU-domstolens praxis.

De nya reglerna innebär i korthet att i sådana kedjetransaktioner där en mellanman ansvarar för transporten ska transporten som huvudregel anses hänförlig till försäljningen till mellanmannen, det vill säga den första transaktionen. Det är mellanmannen som ska visa att denne transporterar eller låter transportera varan. Bedömningen av vilket led i en gränsöverskridande kedjetransaktion som ska vara den momsfria transaktionen beror dock också på mellanmannens kommunicering av momsregistreringsnumret till säljaren. I de fall mellanmannen har meddelat säljaren ett momsregistreringsnummer i säljarlandet, ska transporten anses hänförlig till försäljningen från mellanmannen, det vill säga den andra transaktionen.

Kommentar

Vi ser det som positivt att det nu införs bestämmelser som gör det lättare att identifiera den momsfria gränsöverskridande transaktionen i en kedjetransaktion. Däremot anser vi att vissa tolkningsproblem riskerar att uppstå när man bedömer mellanmannens ansvar för transporten. Det framgår exempelvis inte av lagtext eller förarbeten vad ett sådant ansvar anses innefatta.

Dessutom förutsätter den nya bestämmelsen att mellanmannen till säljaren lämnar ett momsregistreringsnummer. Det blir därmed avgörande för bedömningen vilket momsregistreringsnummer som mellanmannen lämnar, det vill säga om det är momsregistreringsnumret i det EU-land som varan transporteras från eller inte. Mellanmannens kommunicering av momsregistreringsnummer kan således påverka samtliga parter i en kedjetransaktion. Konsekvenserna av detta är dock svåra att förutse eftersom det beror på förhållandena i den aktuella kedjetransaktionen.

Sammanfattningsvis bedömer vi att de nya bestämmelserna kräver att företag som deltar i internationella kedjetransaktioner ser över sina rutiner och hur de aktuella bestämmelserna kan tänkas påverka dem i enskilda internationella kedjetransaktioner.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Paulina Pleijel

Paulina Pleijel

Paulina Pleijel arbetar med moms på PwC:s kontor i Göteborg.
072-880 93 97
Paulina Pleijel works with Value Added Taxes at PwC’s Gothenburg office.
+46 72 880 93 97

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Julgåvor till anställda och kunder - detta gäller 2023

Julen närmar sig och många företag ger julgåvor till både anställda och kunder. Gåvor av mindre värde är skattefria och företag kan också ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Julbord med anställda och kunder - detta gäller 2023

Snart är julen här och många företag väljer att fira med både sina anställda och kunder genom att bjuda på festliga julbord. I den här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Rätt att tillämpa omsättningsbaserad fördelningsgrund för moms

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i ett mål rörande avdragsrätt för ingående moms i en blandad verksamhet. Det innebär ny ...

Läs artikeln