Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Lönebaserat utrymme och fyraprocentsregeln - en första ”pusselbit”

Av Fredrik Benson, 25 september 2014

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundySkatterättsnämnden har under sommaren kommit med ett förhandsbesked där man prövat hur kravet på ett ägande av minst fyra procent av kapitalet i ett fåmansföretag ska bedömas. Detta när ett aktiebolag har olika aktieslag med olika rösträtt och rätt till utdelning.

Ny bestämmelse från 1 januari 2014

Från och med den 1 januari 2014 gäller att en delägare till ett fåmansföretag måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få tillgodoräkna sig löneunderlaget vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet (20 % skatt vid utdelning/reavinst). Någon klar vägledning har inte lämnats varken i lagtext eller förarbeten avseende vad som menas med "kapitalet" i detta avseende. Detta har skapat en viss osäkerhet om tolkning av begreppet vid tillämpning av regeln. Nu har skatterättsnämnden kommit med ett förhandsbesked där man prövar frågan.

Omständigheterna i förhandsbeskedet

I korthet, ett utländskt bolag (vilket motsvarade ett svenskt aktiebolag) ägs av ett antal svenska och utländska delägare. Samtliga delägare är verksamma i bolaget eller i dess dotterbolag. Aktiekapitalet var tidigare fördelat mellan två aktieslag (A- och B- aktier). För att tillgodose bolagets ökande behov av likviditet beslöts att utge även C-aktier. De olika aktieslagen medförde alla olika rösträtt och rätt till utdelning. Två svenska delägare (A och B) ägde innan nyemissionen mer än fyra procent (delägare A) respektive mindre än fyra procent (delägare B) av kapitalet. Gällande röstetalet motsvarade A:s och B:s respektive del mindre än fyra procent. Deras andel av röstetalet och aktiekapitalet har efter förvärven av C-aktier endast förändrats på så sätt att B:s andel av aktiekapitalet har ökat till mer än 4 procent.

A och B vill veta om det är tillräckligt att de innehar minst fyra procent vardera av det totala antalet aktier i bolaget för att de ska få beräkna lönebaserat utrymme trots att rätten till utdelning kan komma att understiga fyra procent av den totala utdelningen för året.

Skatterättsnämndens bedömning av frågan

Skatterättsnämnden anser att fyra procents regel ska bedömas utifrån delägarens andel av aktiekapitalet i bolaget. Den omständigheten att aktierna kan ha olika rösträtt eller olika rätt till utdelning ska inte påverka möjligheten att beräkna det lönebaserade utrymmet.

Varken Skatteverket eller de sökande har överklagat förhandsbeskedet.

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Fredrik Benson

Fredrik Benson
Fredrik Benson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-212 54 65
Fredrik Benson works with tax-related issues at PwC’s office in Stockholm, dealing with tax issues relating to owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 54 65

fredrik.benson@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.