<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Äntligen är en lång strid över för Svenska kyrkan

Skrattande kollegor i grupp ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen har i en färsk dom fastslagit att tjänster som tillhandahålls inom Svenska kyrkan inte ska betraktas som näringsverksamhet eller som en omsättning.

När Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 infördes lagen om trossamfund och lagen om Svenska kyrkan. Där regleras Svenska kyrkans organisationsstruktur som består av nationella organ samt av regionala och lokala enheter i form av stift, kyrkliga samfälligheter och församlingar. Såväl Svenska kyrkan som helhet som de olika lokala enheterna är egna juridiska personer. De beskattas enligt samma regler som allmännyttiga ideella föreningar, vilket innebär att vissa näringsverksamheter är undantagna från inkomstskatt och moms på grund av naturlig anknytning eller hävd. 

Skatteverket har hävdat att tillhandahållanden av administrativa tjänster och IT-tjänster mellan olika enheter inom Svenska kyrkan ska omfattas av inkomstskatt och moms.

Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) gjorde en utförlig analys av Svenska kyrkans särskilda organisation och den speciella reglering som gäller för trossamfundet och dess organisatoriska delar. 

HFD konstaterade att Svenska kyrkan, genom kyrkomötet, kan reglera såväl kyrkans indelning i stift och församlingar som de olika enheternas ekonomi och rättshandlingsförmåga. Svenska kyrkans medel fördelas mellan enheterna, antingen genom det kyrkliga utjämningssystemet eller på annat sätt (såsom fakturering).

De organisatoriska delarnas självständighet är således begränsad då trossamfundet på central nivå fattar nödvändiga beslut om hur samfundet ska organiseras och finansieras. 

Det föreligger därför inte något sådant rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan Svenska kyrkans organisatoriska delar. Tillhandahållandena anses ha skett inom trossamfundet Svenska kyrkan, vilket innebär att dessa inte ska beskattas eller omfattas av moms.

Kommentar

Domen är en välkommen bekräftelse för Svenska kyrkan. Vi anser att HFD:s uttalanden är tydliga. Svenska kyrkans tillhandahållanden av de i domen aktuella tjänsterna har inte skett till andra självständiga personer utan sker inom Svenska kyrkan. Då det inte går att sälja något till sig själv ska tillhandahållandena följaktligen inte beskattas.

Domen behandlar enbart tillhandahållanden inom trossamfundet Svenska kyrkan och omfattar inte Svenska kyrkans tillhandahållanden till andra rättssubjekt, t.ex. prästlönetillgångarna. Avgörandet är begränsat till Svenska kyrkan, vilket gör att varken övriga trossamfund eller ideella föreningar kan tillämpa domen. Vi tror dock att avgörandet ändå kan få betydelse för den ideella sektorn i dess strävan att få till en lagändring då många rikstäckande ideella organisationer har samma synsätt kring hur resurser fördelas mellan föreningar inom samma organisationssfär. 

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Cecilia Rasmusson & Kristina Lundqvist

Cecilia Rasmusson & Kristina Lundqvist

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall. Kristina Lundqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med inkomstskattefrågor inom ideell sektor. Kristina har tidigare arbetat med skatteprocesser på Skatteverket och är specialiserad på skattefrågor rörande stiftelser och ideella föreningar.

Cecilia: 010-212 88 75 cecilia.rasmusson@pwc.com

Kristina: 010-212 47 94, kristina.lundqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln