Land-för-land-rapportering – vad måste jag göra före årsskiftet?

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0004_red ‹ Tillbaka till artiklarna

Svenska dotterbolag till multinationella koncerner med en global omsättning som överstiger sju miljarder kronor behöver innan räkenskapsårets utgång lämna in underrättelser till Skatteverket. Dessutom behöver multinationella koncerner med svenskt moderbolag lämna in sin land-för-land-rapport för 2017 innan räkenskapsårets utgång. Då flertalet koncerner har kalenderår som räkenskapsår behöver flertalet bolag lämna in sin underrättelse om koncernens hantering av sin land-för-land-rapportering till Skatteverket innan årsskiftet samt kanske även sin fullständiga land-för-land-rapport.

Bakgrund

Inom ramen för OECD:s BEPS-arbete (Base Erosion and Profit Shifting) har OECD presenterat en handlingsplan i syfte att hindra vinstförflyttningar och erosion av länders skattebaser. En åtgärdspunkt är Action 13 vilken har resulterat i nya regler för internprissättningsdokumentation samt en ny land-för-land-rapportering för multinationella företag.

I mars 2017 antog riksdagen, regeringens lagförslag avseende dokumentation vid internprissättning och land-för-land rapportering på skatteområdet. Beslutet innebar att OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering samt genomförande av EU-direktivet om land-för-land-rapportering införs i svensk skattelagstiftning.

Land-för-land-rapportering

En multinationell koncern vars sammanlagda intäkter överstiger sju miljarder kronor ska, inom tolv månader efter utgången av räkenskapsåret lämna in sin land-för-land-rapport till Skatteverket om koncernen har ett svenskt moderbolag, eller om moderbolaget är registrerat utomlands, normalt i det land där moderbolaget har sin registrerade hemvist. Förutsatt att det finns ett automatiskt utbytesavtal mellan länderna kommer skattemyndigheten dela land-för-land-rapporten med de länder där koncernbolagen är etablerade. Detta innebär att det inte finns en skyldighet att lämna in en fullständig land-för-land rapport i flertalet av de länder som Sverige har ett gällande avtal med.

Sverige saknar idag gällande avtal med ett antal länder där land-för-land-rapport-lagstiftningen är implementerad. Därför är det viktigt att företag bedömer sitt åtagande i Sverige och i de andra länderna för att säkerställa att rapporteringen når varje land där land-för-land-rapport-lagstiftningen är implementerad. Om företaget bedömer att det finns en risk att man inte kommer att uppfylla någon lagstiftning om rapportering, kan företaget behöva välja ytterligare ett land att rapportera i. OECD har upprättat en hemsida där samtliga gällande avtal mellan länder listas för att underlätta ovannämnda utredning.

Underrättelse om land-för-land-rapportering

Samtliga svenska företag och utländska fasta driftställen i Sverige i en sådan multinationell koncern som ska inlämna en land-för-land-rapport ska årligen lämna in en underrättelse om land-för-land-rapportering till Skatteverket. Denna underrättelse innebär att samtliga svenska företag och utländska fasta driftställen i Sverige underrättar Skatteverket vilket företag som ska lämna in land-för-land-rapporten för koncernen. Skatteverket har upprättat två blanketter för inlämning av underrättelse om land-för-land-rapportering. En blankett för de företag som ämnar att lämna in en fullständig land-för-land-rapport och en blankett för andra svenska företag och utländska fasta driftställen i Sverige som ej själva lämnar in land-för-land-rapport, utan att detta hanteras av ett annat bolag inom koncernen.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
Niklas: 010-212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com
Rohit: 010-212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com
Niklas Elofsson and Rohit Sidhwani works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
Niklas: +46 10 212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com
Rohit: +46 10 212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln