<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kvalificerade personaloptioner – intressant verktyg för entreprenörsledda företag och start ups

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundySkattefria optioner ska locka nyckelkompetens till nystartade innovativa företag som saknar medel till höga löner. Generella regler gör dock att den framtida avkastningen i de flesta fall kommer att tjänstebeskattas.

I mitten av mars kom slutligen Incitamentsutredningens förslag om (bland annat) kvalificerade personaloptioner. Förslaget är en del av den utredning om skatteregler för incitamentsprogram som haft till uppdrag att se över skattereglerna för aktierelaterade instrument. Kort innebär förslaget att personaloptioner i vissa fall ska kunna vara kvalificerade, vilket i sin tur ska innebära att den som förvärvar andelar i ett företag genom att nyttja kvalificerade personaloptioner inte ska förmånsbeskattas för värdet av förmånen samt att sociala avgifter inte heller ska utgå. Syftet med de föreslagna reglerna är att små, nystartade och innovativa företag med begränsade resurser ska kunna rekrytera och behålla nyckelkompetens och därigenom kunna växa. Observera att begreppet kvalificerade i detta sammanhang inte har någon koppling till samma begrepp inom fåmansaktiebolagsbeskattningen. Läs mer om utredningens förslag ”Kvalificerade personaloptioner i incitamentsutredningens förslag”.

Betydelse för entreprenörsföretag

För mindre nystartade entreprenörsföretag innebär detta en möjlighet att attrahera kompetent arbetskraft trots att bolaget ännu saknar medel att betala marknadsmässiga löner. Nyckelkompetenser ska således kunna lockas med ett erbjudande om en del av en (potentiell) framtida värdestegring på bolaget. För arbetstagare/nyckelkompetenser som är beredda att riskera sin nuvarande lön i hopp om en betydligt större avkastning i framtiden borde förslaget var högintressant. Intresse borde även finnas hos entreprenören som kan satsa på sin affärsidé med endast en del av en framtida (potentiell) värdestegring som insats. Det vill säga att även om entreprenören idag saknar medel att avlöna nyckelkompetens kan sådan lockas med ett löfte om del av en framtida vinst/värdestegring.

För arbetstagaren ställs kravet att han eller hon ska arbeta minst 75 procent i företaget eller koncernen som ställer ut personaloptionen samt att han eller hon inte får vara delägare, eller närstående till delägare, i företaget. Vad gäller arbetsgivaren/utställaren gäller bland annat att företaget/koncernen får ha funnits i max sju år, ha färre än 50 anställda, max 80 miljoner kronor i nettoomsättning eller balansomslutning, att den utställda personaloptionen max får ha ett marknadsvärde om 5 miljoner kronor samt att optioner till max ett totalt värde om 100 miljoner kronor ställs ut. Till detta kommer att företag i vissa särskilt angivna branscher (bland annat bank- och finansieringsverksamhet, handel med mark, fastigheter, råvaror och finansiella instrument samt juridisk rådgivning och revision, redovisning och skatterådgivning) inte omfattas av förslaget.

Om förutsättningarna ovan är uppfyllda kan arbetstagaren erbjudas optioner i bolaget som i framtiden (tidigast efter tre år och senast efter tio år) kan utnyttjas för att skattefritt förvärva aktier i bolaget till ett mycket förmånligt pris. De förvärvade aktierna anses anskaffade för det faktiska värdet att förvärva dem (vilket i de flesta fall torde vara lågt) och beskattas enligt vanliga skatteregler. Det innebär i korthet att beskattningen av vinsten i de flesta fall fördelas mellan tjänst eller kapital enligt det så kallade 3:12 regelverket (fåmansbeskattningsreglerna).

Kommentar

Sammanfattningsvis kan konstateras att förslaget är intressant, det öppnar upp för alternativa och effektiva sätt att rekrytera nyckelpersoner till mindre entreprenörs- och innovationsbolag. Hur effektivt instrumentet kvalificerad personaloption kommer att bli, om det införs, återstår att se. Man kan ju inte bortse från det faktum att nyckelpersonen i dessa fall får antas satsa en säker inkomst (lön) mot en förväntad högre inkomst (kapitalvinst) i framtiden. Då denna typ av ”löneväxling” inte varit vanligt i Sverige får effekten av det föreslagna instrumentet anses osäker, den bygger ju på riskvilligheten hos den nyckelkompetens man vill attrahera. Med tanke på att kapitalvinsten vid en framtida avyttring i många fall kommer att tjänstebeskattas (se nedan under skattemässig kommentar) får man anta att riskvilligheten i mångt och mycket kommer att bygga på hur stor värdetillväxt nyckelpersonen kan förvänta sig på de erhållna optionerna/aktierna.

Skattemässig kommentar

En utbredd missuppfattning tycks vara att vinsterna på aktier förvärvade med kvalificerade personaloptioner i huvudsak kommer att beskattas lågt med 25 procent skatt. En kvalificerad gissning är att realiteten blir precis tvärtom. Då de flesta bolag som kommer att tillämpa reglerna kommer att vara fåmansaktiebolag, och då ett av rekvisiten är att nyckelpersonen arbetar aktivt i bolaget, kommer vinsten vid en framtida avyttring i de flesta fall att 3:12-beskattas. Det är därför rimligt att anta att de flesta vinster därför i huvudsak kommer att tjänstebeskattas med 58 procent skatt eftersom nyckelpersonen kommer sakna möjlighet att beräkna gränsbelopp (lågbeskattat utrymme) innan han eller hon faktiskt är aktieägare.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Oscar Warglo

Oscar Warglo

Oscar Warglo arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare med fokus på familje- och entreprenörsledda företag.
Kontakt: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att se över löneuttaget för 2023 i fåmansföretag

Det är snart årsskifte vilket innebär att det börjar bli dags för dig som äger andelar i ett fåmansföretag att kontrollera ditt löneuttag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern - näringslivet tycker till om skattefrågorna

I dagarna har PwC presenterat den årliga undersökningen Skattebarometern, där vi tittar närmare på näringslivets åsikter om skatter. I år ...

Läs artikeln