<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Konsekvenser av ändrad definition av fast driftställe

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngEn kommande ändring av definitionen fast driftställe i dubbelbeskattningsavtal kan innebära att verksamhet som tidigare inte utgjort ett skattepliktigt fast driftställe i utlandet i framtiden kommer att utgöra ett sådant fast driftställe. Ändringen är ett resultat av OECD:s arbete för att förhindra urholkning av olika länders skattebas. Vissa branscher, som handelsföretag, verkar vara mer exponerade för att ett fast driftställe kan uppstå.

Enligt nuvarande definition av fast driftställe i flertalet dubbelbeskattningsavtal innefattar definitionen vissa undantag. Detta gäller aktiviteter som omfattar lagerhållning, att handha en utställningslokal, leveranser, inköp eller informationsinhämtning. Undantaget i sin nya form kommer endast att omfatta sådana aktiviteter om de är av förberedande eller biträdande natur. Med den ändrade definitionen kommer den här typen av verksamhet därför i vissa fall innebära att ett skattepliktigt fast driftställe uppkommer i utlandet eftersom undantagen inte gäller.

När det gäller fast driftställe via en beroende agent kommer definitionen att utökas från att omfatta när agenten undertecknar kontrakt till att även innefatta situationer när agenten har en viktig roll i förhandlingar som leder till att kontrakt sluts.

Ändringen i defintionen kommer att ske via multilaterala dubbelbeskattningsavtal som arbetats fram inom OECD. Implementering av de multilaterala avtalet kommer sannolikt att ske under 2017, men redan nu behöver flera koncerner med verksamhet utomlands fundera över innebörden av den nya definitionen för den egna verksamheten. Vi beskriver här två exempel som kan vara relevanta för handelsföretag som rör utländska inköpsenheter samt lagerhållning.

Inköp

Handelsföretag använder många gånger centrala inköpsenheter för att centralisera och effektivisera inköp. Handelsföretag som etablerar en sådan inköpsfunktion i ett annat land, som omfattar bland annat att leta efter, utvärdera och välja leverantörer, samt förhandla med leverantörer, har inte ansetts utgöra ett fast driftställe. Enligt den nya definitionen kan dessa inköpsenheter komma att leda till att ett fast driftställe uppkommer i de fall då aktiviteterna är en viktigt funktion som är kopplad till företagets försäljning och inte endast utgör en biträdande funktion.

En modell som används av vissa handelsföretag vid inköp är att etabelera en utländsk supportenhet som hjälper det operationella företaget med kontakter med leverantören. Supportfunktionen kan innefatta att välja ut och rekommendera leverantörer samt att förhandla med leverantörer. Hittills har inte denna verksamhet utgjort ett fast driftställe. Med den nya definitionen kan supportaktiviteterna komma att utgöra ett fast driftställe via en beroende agent.

Lager

Flera handelsföretag bedriver, hela eller delar av sin sin försäljning genom onlineförsäljning. Onlineförsäljning innebär många gånger att företaget behöver ha ett lager utomlands (med anställda som sköter lagret) där produkterna förvaras och levereras till kunder. Då lagerhållning och leverans av varor torde vara en viktig del av företagets affärsverksamhet och inte endast utgör en biträdande funktion finns risk att lagret enligt den nya defitinonen utgör ett fast driftställe i utlandet.

Kommentar

Att ett skattepliktigt fast driftställe uppstår innebär inte per automatik att ytterligare skatt ska betalas i landet där det fasta drifstället uppkommer. Skatteplikten hänger ihop med hur stor vinst som ska allokeras till det fasta driftstället och om det redan finns en skattpliktig verksamhet i samma land. Förändringen i defintionen av ett fast driställe kommer sannolikt att öka kostnader för administation av uppkomna fasta driftställen och i vissa fall en dubbelbeskattningssituation.

För att förbereda sig inför ändringen av definitionen av fast driftställe bör företag med internationell verksamhet se över sin befintliga struktur för att identifiera om det kan komma att uppstå fasta drifställen på grund av kommande förändringar i aktuella dubbelbeskattningsavtal. Företag kan komma att behöva ändra sin affärsmodell eller bygga upp och dokumentera argument för att försvara sin befintliga affärsmodell.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Dimitri Gankin

Dimitri Gankin

Dimitri Gankin arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättningsfrågor.

Kontakt: 010-212 48 18, dimitri.gankin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln