Kan koncernbidrag lämnas innan avyttring?

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orange ‹ Tillbaka till artiklarna

Ett koncernbidrag som lämnas inför en extern avyttring av bolag innebär som huvudregel skatteflykt. Om motsvarande sker inför en intern omstrukturering bör dock koncernbidraget kunna lämnas förutsatt att koncernförhållandet består.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 4 oktober 2018 ansett att koncernbidrag kan lämnas mellan bolag trots att koncernbidragsrätten bryts året efter till följd av en intern omstrukturering.

I målet ägdes bolaget X av de två bolagen Z och Y med 33 procent respektive 67 procent. X ägde i sin tur 100 procent av aktierna i bolaget Å. En intern omstrukturering skulle göras i vilket bolag Z:s ägande i bolag X minskade till 9,9 procent och bolag Y:s ägande ökade till 90,1 procent. Samtidigt blev Z direktägare i bolag Å med 35 procent och X minskade sitt ägande i bolag Å till 65 procent.

I och med omstruktureringen upphörde koncernbidragsrätten mellan X och Å. Året innan omstruktureringen skulle del av underskotten i Å föras över till X genom ett koncernbidrag från X till Å. Underskotten överläts då bolaget Å inte skulle ha tillräckligt med egna vinster att nyttja underskotten efter omstruktureringen.

HFD hade att pröva ifall skatteflyktslagen var tillämplig på koncernbidraget. HFD har nämligen tidigare i tre avgöranden tillämpat skatteflyktslagen på förfaranden som inneburit att koncernbidragsreglerna använts för att flytta underskott mellan bolag inför en förestående extern överlåtelse av antingen det givande bolaget (RÅ 1989 ref. 31 och RÅ 2000 ref. 21 II) eller det mottagande (RÅ 2009 not. 201).

HFD anger att syftet med bestämmelserna om koncernbidrag är att skattebelastningen för en koncern inte ska bli större än den skulle ha blivit om verksamheten hade bedrivits av ett enda företag. Eftersom bolagen (X och Å) i aktuellt mål även efter omstruktureringen skulle ingå i samma koncern (X skulle efter omstruktureringen äga mer än 50 procent av rösterna i Å) kom HFD fram till att skatteflyktslagen inte var tillämplig. Avdrag för koncernbidraget medgavs därför.

Kommentar

HFD:s avgörande är helt i linje med syftet med koncernbidragsreglerna och föga förvånande. Så länge som koncerntillhörigheten består bör därför koncernbidrag innan omstruktureringen kunna lämnas med avdragsrätt och skatteflyktslagen inte kunna tillämpas.

Vi vill påminna alla om att koncernbidrag som ges i nära anslutning till en extern avyttring kan träffas av skatteflyktslagen varför det är viktigt att resultatutjämning inom en koncern ses över löpande.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden.
010-212 62 93
Fredrik Nilsson works with international personal income taxation at PwC’s office in Stockholm.
+46 10-212 62 93

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln