<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kommunen som byggföretag - hur ska momsen hanteras?

Byggföretag ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatteverket har i ett nyligen publicerat ställningstagande ansett att kommuner kan vara byggföretag om de säljer byggtjänster. I dessa fall ska kommunerna hantera inköp av byggtjänster med omvänd skattskyldighet. I den här artikeln beskriver vi förutsättningarna för omvänd skattskyldighet generellt och vilka effekter som uppkommer för de kommuner som omfattas av reglerna.

Skatteverket har också förtydligat att omvänd skattskyldighet ska gälla även om inköpen endast görs för kommunens myndighetsutövning, det vill säga för icke-ekonomisk verksamhet. Att en kommun kan vara byggföretag om kommunen säljer byggtjänster följer av momslagens regler. Skatteverket har dock i tidigare ställningstaganden uttalat en presumtion för att en kommun i normalfallet inte är ett byggföretag. Detta har nu justerats genom det nyligen publicerade ställningstagandet.

Regler för omvänd skattskyldighet

Reglerna om omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster innebär att det är köparen, istället för säljaren, som ska redovisa momsen på inköpet. Köparen blir skattskyldig för moms under förutsättning att inköpet avser byggtjänster och att köparen bedöms vara ett så kallat byggföretag, enligt momslagen. Köparen är ett byggföretag om köparen i sin ekonomiska verksamhet mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster. Omvänd skattskyldighet gäller även när en beskattningsbar person i en sidoverksamhet tillhandahåller byggtjänster.

Byggföretag enligt momslagen

Momslagens regler innebär alltså att om en beskattningsbar person mer än tillfälligt säljer byggtjänster kommer denne att anses vara ett byggföretag och därmed ska omvänd skattskyldighet gälla vid den beskattningsbara personens inköp av byggtjänster. Även en kommun kan vara en sådan beskattningsbar person som mer än tillfälligt säljer byggtjänster. Att en kommun bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet, såsom myndighetsutövning, hindrar inte att kommunen anses vara en beskattningsbar person. Det förekommer inte sällan att kommunen tillhandahåller byggtjänster till exempelvis kommunala bolag eller privatpersoner i samband med till exempel exploatering av markområden. Genom detta kommer kommunen att anses vara ett byggföretag och detta även om endast ett eller några kommunala organ inom kommunen mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster. Kommunen måste därmed tillämpa reglerna om omvänd skattskyldighet vid samtliga inköp av byggtjänster. Ovanstående princip gäller även för staten.

Skatteverket anser numera också att det saknar betydelse om de inköpta byggtjänsterna avser den icke-ekonomiska verksamheten (myndighetsutövningen) i kommunen. Reglerna om omvänd skattskyldighet ska därför tillämpas på samtliga inköp som omfattas av regelverket, oavsett syftet med inköpet, om kriterierna är uppfyllda.

Kommentarer

Konsekvenserna av att reglerna ska tillämpas är flera. Kommunen måste kunna identifiera de tjänster som förvärvats och göra en bedömning av om erhållna fakturor från leverantören är korrekta. Om säljaren, till exempel ett företag som utför en entreprenad åt kommunen, felaktigt fakturerar med moms föreligger varken rätt till avdrag eller ersättning för ingående moms. Kommunen måste dock, trots att säljaren har debiterat moms i fakturan, redovisa moms med omvänd skattskyldighet. Även byggtjänster som köps in för annat än entreprenader kommer att omfattas av reglerna.

Fakturor som avser byggtjänster kommer att behöva hanteras enligt särskilda rutiner. Den utgående moms som kommunen ska redovisa på inköpet ska hanteras i det så kallade affärsmomssystemet medan den korresponderande ingående momsen ska hanteras i antingen affärsmomssystemet eller kommunmomssystemet (beroende på i vilken del av den kommunala verksamheten som inköpet gjorts).

För den som säljer byggtjänster till en kommun är det viktigt att se över avtal och hantering av moms för att inte riskera frågor från Skatteverket och tvister med kund.

Skatteverkets nya ställningstagande innebär en delvis ändrad bedömning jämfört med tidigare och med anledning av detta ska det nya synsättet börja gälla först från den 1 januari 2022.

Läs Skatteverkets ställningstagande:
Kommunerna och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster; mervärdesskatt

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Christina Grape och Henrik Gustafsson

Christina Grape och Henrik Gustafsson

Christina Grape och Henrik Gustafsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserade på frågor avseende fastighetsmoms. Christina är även specialiserad på momsfrågor hos kommuner.  
Christina: 010-212 54 93, christina.grape@pwc.com
Henrik: 010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattedagen 2024 - Tillsammans skapar vi hållbar utveckling

PwC bjuder in till Skattedagen 2024, ett heldagsseminarium där vi kommer att diskutera och utforska hur man kan anpassa sig till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Pelare II - Komplettering av bestämmelserna om tilläggsskatt

Sverige har den 1 januari 2024 infört en ny lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som syftar till att säkerställa en betalning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förenklade regler om förvärv i oäkta koncerner: Är de tillräckliga?

Vi har i en tidigare artikel analyserat hur den så kallade flockregeln påverkas av Finansdepartementets förslag. I denna artikel kommer vi ...

Läs artikeln