Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Kammarrätten underkänner Skatteverkets tillämpning av momslagens omvärderingsregler i Brf-projekt

Av Henrik Ivarsson, 26 september 2017

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.pngVid nyproduktion av bostadsrätter är det vanligt förekommande att ett byggbolag först säljer den obebyggda fastigheten till bostadsrättsföreningen för att därefter teckna ett entreprenadavtal med föreningen om uppförandet av byggnaden. Skatteverket har på senare år granskat ett stort antal Brf-projekt där de ofta landat i slutsatsen att byggbolagen allokerar för stor del av vinsten i projekten till den momsfria markförsäljningen och att de momspliktiga entreprenadtjänsterna underprissatts. Kammarrätten i Stockholm har nu underkänt Skatteverkets tillämpning av momslagens omvärderingsregler i ett sådant Brf-projekt.

I det aktuella målet hade fastigheten respektive entreprenadtjänsterna sålts till föreningen av två olika bolag inom samma byggkoncern. Det ena koncernbolaget sålde fastigheten medan det andra koncernbolaget sålde entreprenadtjänsterna. Trots detta ansåg Skatteverket att de båda avtalen utgjorde ett paket eftersom avtalen villkorats av varandra. Kammarrätten underkände Skatteverkets synsätt och ansåg att det inte fanns skäl att bortse från hur transaktionerna hade utformats av parterna.

Skatteverket ansåg vidare att det fanns grund för att tillämpa momslagens omvärderingsregler och ville därför höja beskattningsunderlaget för de momspliktiga entreprenadtjänsterna. Skatteverket ansåg att fastighetens kraftiga värdeutveckling under byggkoncernens innehavstid samt det faktum att byggkoncernen inte lagt ner några kostnader på fastigheten endast kunde förklaras med att de entreprenadtjänster som byggkoncernen tillhandahållit föreningen hade underprissatts. Kammarrätten underkände även detta resonemang, med hänvisning till momslagens definition av marknadsvärde. Eftersom Skatteverket varken lyckats visa på en jämförbar omsättning eller att entreprenadtjänsterna prissatts under självkostnadspris, ansåg kammarrätten att omvärderingsreglerna inte var tillämpliga och undanröjde därför Skatteverkets beslut.

Kommentar

Kammarrättens dom visar att Skatteverket, för att få tillämpa omvärderingsreglerna, antingen måste kunna visa att priset för den momspliktiga tjänsten understiger vad en köpare skulle ha fått betala för motsvarande tjänst från en oberoende säljare, eller, om ingen jämförbar omsättning kan fastställas, att tjänsten har tillhandahållits under självkostnadspris (då övergår bevisbördan på bolaget som måste kunna visa att prissättningen ändå är marknadsmässig). Skatteverket har i många fall menat att marknadspriset på entreprenadtjänsten kan beräknas på ett annat sätt än vad lagstiftningen föreskriver, nämligen genom att verket utgår från det totala pris som föreningen får betala för fastigheten och entreprenaden, minskat med ett uppskattat marknadspris på fastigheten vid överlåtelsetillfället. Detta resonemang underkänner kammarrätten, vilket är välkommet ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Likt tidigare domar angående Brf-projekt visar kammarrättens dom på vikten av hur avtalen mellan parterna är utformade.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Henrik Ivarsson

Henrik Ivarsson
Henrik Ivarsson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad.
010-212 85 25
Henrik Ivarsson works with Value Added Taxes at PwC's Kristianstad office.
+46 10 212 85 25

henrik.ivarsson@pwc.com
Hitta mig på:

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.