Internationella skattetrender just nu

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Internationella skattetrender just nuOECD kartlägger varje år de viktigaste internationella skatteförändringarna. Utifrån dessa identifierar organisationen, vars syfte är att främja ekonomisk tillväxt, de största trenderna. Här är en kortfattad beskrivning av de trender OECD ser i Tax Policy Reforms 2017.

Skattereformer

Under 2016 genomfördes skattereformer av olika omfattning i flera länder. Syftet var genomgående att sänka skatten på arbete och främja ekonomisk tillväxt. Bland länderna nämns särskilt Österrike, Belgien, Grekland, Ungern, Luxemburg, Holland och Norge.

Beskattning av kapital

På detta område skedde inga större förändringar under året. Vissa förändringar för att främja investeringar av olika slag noterades.

Beskattning av aktiebolag

Här fortsatte trenden med sänkta aktiebolagsskattesatser, om än i något långsammare takt än året innan. Större sänkningar delas ofta upp i flera steg. Därtill infördes i flera länder lägre bolagsskatt för mindre och medelstora bolag liksom generella skatteincitament för FoU (Forskning och utveckling) och immateriella rättigheter. Det senare är en tydlig trend under 2016. Bland länderna som satsat på olika skatteincitament för investeringar och FoU märks, Luxemburg, Italien och Österrike. Belgien, Irland och Israel satsade på att främja utveckling av immateriella tillgångar i sina länder. Skattesatsen på vinster från sådana tillgångar anges av OECD till 6,25 procent.

Spanien, Frankrike, Luxemburg, Norge, Storbritannien och Japan tillhörde dem som sänkte sina bolagsskattesatser under 2016. I snitt var sänkningen i berörda länder 2,7 procentenheter under 2016 med ikraftträdande under 2017. Inom OECD har den genomsnittliga bolagsskattesatsen sjunkit från 32 procent år 2000 till 24,7 procent 2016. Snittet hålls uppe av USA med dagens 35 procent. Inom EU är snittet nu kring 22 procent.

När det gäller bolagsskattesats har Ungern nu gått ner i ledningen inom EU med en flat bolagsskatt på 9 procent. Ungern införde även, som exempel, ett avdrag för investeringsföretag på tre gånger det investerade beloppet i registrerade start-ups. Annars anses Irland med sina 12,5 procent bolagsskatt vara ”the new normal”. Inom EU ligger Sverige nu på genomsnittlig nivå. Den sticker inte ut längre som den tidigare gjort.

Den som vill ha en fullständig bild bör läsa hela rapporten på OECD:s hemsida.

Kommentar

Dessa förändringar sker givetvis med EU:s och OECD:s goda minne. OECD redovisar även intäkter från olika skatter och nivåer på skattetrycket i olika länder. Dessa mer ”politiska” skattefrågor redovisas inte i Tax matters.

I Sverige pågår ett intensivt arbete på Finansdepartementet med att få ihop ett slutligt förslag kring sänkning av den svenska bolagsskattesatsen i utbyte mot en avdragsbegränsning för negativa kostnadsräntor. Se även våra tidigare blogginlägg kring det intensiva arbete som just nu pågår i USA att förändra beskattningen i den riktning som redan skett i många länder inom OECD.

Seminarium den 21-22 november i Göteborg

Under PwC:s Kunskapsdagar i Göteborg den 21-22 november håller jag ett seminarium om Skatter i en digitaliserad värld, där jag redogör kring de förändringar som kan ligga bortom de trender som beskrivits ovan.

Läs mer och anmäl dig här

Har du frågor om skatt?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2020 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen till ändrade regler på skatteområdet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Föreslagna förändringar av tvistlösningar i Europa

Regeringen lade nyligen fram det lagförslag som ratificerar ett EU-direktiv gällande lösningar av skattetvister kring dubbelbeskattning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vindkraftverk och statsstöd – planering av fastighetsskatten

Mot bakgrund av att det, enligt Skatteverket, inte går att dela upp statsstöd på del av en taxeringsenhet eller del av ett år kan det vara ...

Läs artikeln