Inget ränteavdrag för kommunalt bolag

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-taxI ett nyligen meddelat förhandsbesked har ett kommunalt bolag inte medgetts avdrag för ränteutgifter till kommunen. Vid bedömningen har Skatterättsnämnden särskilt beaktat att finansieringen i stället hade kunnat ske genom ett tillskott från kommunen. Den så kallade ventilen ansågs inte tillämplig.

Bakgrund

Bolaget AB ägdes av kommun Y. Bolaget hade i sin tur ett antal helägda dotterbolag som hade ett kontinuerligt behov av kapital för att finansiera pågående projekt och investeringar. All upplåning i koncernen skedde i Bolaget AB som sedan lånade medlen vidare till dotterbolagen. I ansökan aktualiserades tre lån som hade sitt ursprung i Bolaget AB:s upplåning hos kommunen och som vidareutlånats till två av dotterbolagen för att finansiera bygginvesteringar. De medel som lånades ut av kommun Y togs från kommunens överlikviditet. Lånens löptider varierade mellan fyra och nio år.

Såväl Bolaget AB som Skatteverket ansåg att avdragsrätt för ränteutgifter på lånen förelåg då skuldförhållandena var huvudsakligen affärsmässigt motiverade.

Skatterättsnämndens förhandsbesked

Skatterättsnämnden delade inte parternas uppfattning. Nämnden konstaterade inledningsvis att enligt den så kallade tioprocentsregeln hade Bolaget AB inte rätt till avdrag för ränteutgifter på lån till kommunen och att avdragsrätt endast kunde medges med stöd av ventilen. Vid denna prövning ansåg nämnden att kommunen hade kunnat lämna ett tillskott till Bolaget AB i stället för ett lån. Eftersom finansieringen hade kunnat ske genom tillskott och då lånen inte var kortfristiga ansågs skuldförhållandena inte vara huvudsakligen affärsmässigt motiverade. Bolaget AB hade därför inte rätt att dra av ränteutgifterna.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen och begärt fastställelse. Enligt uppgift avser även Bolaget AB att överklaga förhandsbeskedet.

Kommentar

I detta sammanhang kan noteras att Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked från 2013 gällande utlåning från en kommun till ett dotterbolag, har ansett att avdrag för ränteutgifter skulle medges. Omständigheterna var där att kommunen hade lånat in medel från en extern bank och sedan vidareutlånat till dotterbolaget samt att lånen var kortfristiga och användes för bolagets löpande drift.

Skatterättsnämndens inställning synes stämma överens med den inställning som Skatteverket numera intagit i frågan genom det nya ställningstagandet från mars 2014.

Skriven av: Marina Ekengren, tidigare anställd på PwC.

Kim Jokinen

Kim Jokinen

Kim Jokinen arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor. Kim är ansvarig för affärsområdet Tax Reporting & Strategy inom PwC Sverige.
010-212 49 08
Kim Jokinen works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency. Kim is in charge of Tax Reporting & Strategy for PwC Sweden.
+46 10 212 49 08

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln