Förhandsbesked om hur ett livbolags verksamhet avseende mottagen återförsäkring ska beskattas

Förhandsbesked om hur ett livbolags verksamhet avseende mottagen återförsäkring ska beskattas ‹ Tillbaka till artiklarna

Förhandsbesked om hur ett livbolags verksamhet avseende mottagen återförsäkring ska beskattasSkatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att ett livförsäkringsföretags verksamhet avseende mottagen återförsäkring inte ska inkomstbeskattas, utan ska beskattas med avkastningsskatt.

Sökande i förhandsbeskedsärendet var ett livförsäkringsföretag som bedrev sin verksamhet enligt ömsesidiga principer. Allt överskott tillföll försäkringstagarna vilket medförde att företaget inte bedrev någon så kallad egen rörelse som kan bli föremål för inkomstskatt enligt Inkomstskattelagen (IL). Livbolaget var skattskyldigt dels enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel, dels enligt IL. Den helt övervägande delen av verksamheten beskattades med avkastningsskatt. De försäkringsgrenar som beskattades med inkomstskatt var huvudsakligen meddelande av sjuk-och olycksfallsförsäkringar och grupplivförsäkringar. En liten del av verksamheten utgjordes av mottagen återförsäkring, det vill säga en verksamhet där livbolaget meddelar försäkringar till andra försäkringsföretag, det vill säga försäkrar deras risker, och erhåller premier för det. Kunderna var såväl svenska som utländska försäkringsbolag. De risker som omfattades av återförsäkringsavtalen avsåg liv-, sjuk- och olycksfallsrisker som försäkringsbolagen hade till följd av meddelade direktförsäkringar eller i sin tur övertagna risker via mottagen återförsäkring från andra försäkringsbolag. Om livbolaget, som var sökande i förhandsbeskedsärendet, hade meddelat svenska direktförsäkringar avseende dessa risker hade resultatet, till den del det avser sjuk- och olycksfallsrisker, beskattats med inkomstskatt.

Den fråga som ställdes i ansökan om förhandsbesked var om livbolagets verksamhet avseende mottagen återförsäkring, till den del den avsåg sjuk- och olycksfallsrisker, skulle beskattas med avkastningsskatt eller inkomstskatt. Skatteverket, som är den enskildes motpart i ett förhandsbeskedsärende, ansåg att verksamheten skulle beskattas med inkomstskatt. Livbolagets uppfattning var att verksamheten skulle beskattas med avkastningsskatt.

Skatterättsnämnden delade livbolagets uppfattning och ansåg att verksamheten skulle beskattas med avkastningsskatt. Som skäl för bedömningen hänvisade nämnden till den tillämpliga skatteregelns ordalydelse samt lagstiftningens syfte, som är att pensionskapital som förvaltas för försäkringstagarnas räkning ska träffas av avkastningsskatt och inte inkomstskatt. Nämnden ansåg att de undantag som finns från huvudregeln om beskattning av livbolag med avkastningsskatt, ska tolkas restriktivt.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Lennart Staberg

Lennart Staberg

Lennart arbetar med svensk och internationell beskattning som rör finansiella företag, bland annat försäkringsföretag. Han arbetar även med att biträda företag vid taxeringsrevisioner och skatteprocesser. Tidigare har Lennart varit föredragande i Skatterättsnämnden.
010-213 31 69
Lennart Staberg works with Swedish and international taxation relating to financial companies, including insurance companies. He also assists companies with tax audits and tax litigation. Lennart used to make presentations for the Revenue Law Commission.
+46 10 213 31 69

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln