<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar förhandsbesked om tillskott av fordran

Mönster spelkonsoller och elektronik ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett mål om ett moderbolag som tillskjuter en fordran mot sitt dotterbolag när det nominella beloppet är högre än marknadsvärdet. Domstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och konstaterar att tillskottet av fordran utgör ett skattefritt aktieägartillskott för dotterbolaget motsvarande fordringens nominella belopp.

En aktieägare kan lämna aktieägartillskott till sitt bolag vilket bland annat kan ske genom att ägaren tillskjuter en fordran på sitt dotterbolag. Aktieägartillskott är vidare skattefria för mottagaren. När en aktieägare lämnar tillskott i form av en fordran på bolaget ökar ägarens omkostnadsbelopp för aktierna endast med ett belopp som motsvarar fordringens marknadsvärde även om det nominella beloppet är högre. När det nominella beloppet är högre än omkostnadsbeloppet, kan skillnaden mellan det nominella beloppet och marknadsvärdet utgöra en avdragsgill kapitalförlust för aktieägaren. Sammanfattningsvis anses det tillskjutna beloppet bestå av två delar som behandlas på olika sätt vid beskattningen för ägaren.

HFD:s avgörande

Målet i HFD avser ett överklagat förhandsbesked och rör ett svenskt dotterbolag som hade lånat pengar av sitt tyska moderbolag. Moderbolaget övervägde att tillskjuta dessa fordringar, vars marknadsvärde understeg det nominella beloppet. Enligt förutsättningarna för ansökan var dotterbolaget inte på obestånd eftersom moderbolaget lämnat en kapitaltäckningsgaranti för bolaget. Det svenska dotterbolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om ett tillskott från moderbolaget var att anse som ett skattefritt aktieägartillskott motsvarande lånens nominella belopp.

Skatterättsnämnden ansåg att innebörden av tillskott måste vara densamma för såväl givaren som mottagaren. Mot denna bakgrund fann Skatterättsnämnden att det var fråga om ett skattefritt tillskott motsvarande fordringarnas marknadsvärde. Eftersom dotterbolaget inte var på obestånd utgjorde mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och det nominella beloppet en skattepliktig intäkt för bolaget.

HFD konstaterar att fordringarnas marknadsvärde saknar betydelse för dotterbolaget, eftersom tillskottet innebär att bolagets egna kapital ökar motsvarande fordringarnas nominella belopp oavsett marknadsvärdet. Domstolen kom därför fram till att tillskottet i sin helhet utgjorde ett skattefritt aktieägartillskott för det svenska dotterbolaget.

Kommentar

Domen är ett välkommet besked och förtydligande om de skattemässiga konsekvenserna för mottagaren i situationer när tillskott lämnas från ett moderbolag till dess dotterbolag i form av fordringar på dotterbolaget. Det kan särskilt noteras att HFD i domen inte verkar göra någon skillnad på eftergift av en fordran och ett tillskott av en fordran sett ur dotterbolagets/gäldenärens perspektiv. Vår uppfattning är att eftersom sökanden tydligt har angivit att det är fråga om att tillskjuta fordringarna så är det just det tillvägagångssättet som har bedömts. Så som domslutet är formulerat ger det trots detta visst stöd för att samma utgång skulle gälla även vid andra förfaranden som innebär att ett moderbolags fordringar på dess dotterbolag släcks ut.

Ta del av domen här.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Ingemar Ritseson & Tobias Karopka Johansson

Ingemar Ritseson & Tobias Karopka Johansson

Ingemar Ritseson och Tobias Karopka Johansson arbetar som skatterådgivare med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Malmö respektive Göteborg.
Ingemar: 010-212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Tobias: 072-880 94 87, tobias.karopka.johansson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Offentlig CbCR-rapportering: Rumänien först ut men Sverige är på tur

De offentliga land-för-land-rapporteringsreglerna, mer kända som public country-by-country reporting (CbCR), blev antagna av ...

Läs artikeln