<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

PRI publicerar rapport med fokus på en hållbar skattepolicy

Kvinna tittar ut genom fönster ‹ Tillbaka till artiklarna

PRI är ett nätverk bestående av investerare som med stöd av FN arbetar för att främja hållbara investeringar. Nu har PRI publicerat sin första rapport med fokus på en hållbar utveckling inom skattesektorn. Rapporten är nätverkets första steg i arbetet med det som i rapporten benämns som “tax fairness”. Här berättar vi mer om PRI och innehållet i rapporten.

Vad är PRI?

Under 2005 bjöd FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan in representanter från några av världens största institutionella investerare att delta i en process vars syfte var att utveckla Principer för Ansvarsfulla Investeringar (“Principles for Responsible investments” eller “PRI”). Gruppen, som kom att bestå av 20 investerare från 12 olika länder, fick stöd av en grupp om 70 experter med varierande bakgrunder från investeringssektorn, mellanstatliga organisationer och näringslivet. 

Principerna lanserades i april 2006 vid New York Stock Exchange, och har sedan sin lansering vuxit från 100 signaturer till att idag ha signerats av mer än 4 000 personer inom investmentbranschen.

PRI arbetar för att förstå hur investeringar påverkas av och kan påverka faktorer såsom miljö, sociala faktorer och internationellt samarbete, och för att stödja dess internationella nätverk av investerare med att inkorporera dessa faktorer i sina beslutsprocesser. 

PRI och skatt

PRI har inkluderat skatt som en del av hållbarhetsfrågan redan från nätverkets grundande. Sedan 2015 har skatt fått sitt egna utrymme i nätverkets arbete med hållbarhet. PRI:s engagemang i skattefrågor har vuxit genom åren, och i 2016 publicerade de som första åtgärd inom området en rapport där de förtydligade varför skatt borde vara en del av hållbarhetsfrågan. Under 2017 och 2018 fick skattetransparens mycket fokus från PRI när de publicerade en handledning för investerare avseende ”tax disclosure”. Under 2019 sammanfattade PRI:s CEO nätverkets budskap enligt följande: 

“Tax is ultimately a sustainability issue. Investors, businesses, and governments constantly talk about the fact that we need to tackle inequality. But ask them to work on tax and many run a mile. If the world is to become a more equal place, investors holding corporations to account on tax is a critical place to start.”

Vad innehåller rapporten?

Den 6:e december publicerade PRI en rapport på det område de benämner “tax fairness.” I rapporten beskrivs konceptet “tax fairness”, och PRI förklarar varför investerare borde agera och hur PRI åtar sig att stötta sina medlemmar i deras arbete med att adressera ämnet.

Kortfattat beskrivs “tax fairness” som effektivitet i utformningen av politiken när det gäller att förena skattemål med ekonomiska- och samhälleliga mål, samt att säkerställa att skattekostnaderna fördelas rättvist mellan samhällets olika aktörer.

Detta är enligt PRI inte bara ett ansvarsområde för myndigheter, utan även för investerare. Hur investerare i sin tur ser på de här frågorna skiljer sig åt. Det finns givetvis fortfarande de investerare som strävar efter att minimera skatten för att öka sin avkastning, men uppfattningen att ett för stort fokus på skatteeffektivitet har en negativ effekt på det långsiktiga värdet för aktieägare vinner mark. Fler och fler investerare ser skatt ur ett bredare samhällsperspektiv och uppfattar skatteflykt och aggressiv skatteplanering som något som riskerar att negativt påverka den globala utvecklingen. 

Vad kan vi förvänta oss för åtgärder framöver?

PRI har fram till idag arbetat med att publicera material som ska hjälpa investerare att samarbeta med bolag i frågor som rör ansvarstagande i skattefrågor. Nätverket uppger nu att fokus kommer skifta till att ta fram rekommendationer och policys för att underlätta för investerare att inkludera ansvar i skattefrågor som en faktor i sina beslutsprocesser. De kommer att fokusera på tre saker: 

  • Komplettera vägledning - PRI kommer att komplettera sina tidigare vägledningar om hur skattefrågor integreras i ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande, samt beskriva hur skattehållbarhet kan inkorporeras i bredare frågor kring hållbarhet.

  • Stärka politiskt engagemang - Redan idag har PRI olika initiativ kring till exempel utveckling av lagstiftning avseende skattetransparens. I sin rapport beskriver de hur de ska öka resurserna ytterligare, för att bidra ännu mer till den politiska debatten om skattetransparens och flera andra högprofilerade skattefrågor.

  • Utveckla en modell för skattegranskning av investeringar - PRI anser att en tydlig granskningsmodell avseende skatt inte bara underlättar den faktiska skattegranskningen, men också visar marknaden att det finns ett tydligt engagemang i frågan. För att underlätta investerares skattegranskning kommer PRI att arbeta tillsammans med en grupp ledande organisationer inom detta område för att utveckla en modell som deras medlemmar kan använda.

Även om PRI:s arbete ännu inte har lett till några konkreta förändringar i lagstiftningen är detta ett område som vi tror kommer att öka i betydelse för de organisationer som framgångsrikt vill attrahera kapital från investerare i framtiden. Det finns alltså starka skäl för dessa organisationer att redan idag börja fundera på hur de arbetar med skatt och hållbarhet, samt hur det påverkar investeringsviljan hos befintliga och potentiella investerare.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Femke van der Zeijden

Femke van der Zeijden

Femke van der Zeijden arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm.

Kontakt: 072-995 87 30, femke.v.van.der.zeijden@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln