Generationsskifte med samma skattemässiga villkor som vid en extern försäljning

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundySkatterättsnämnden konstaterar att indirekt ägda aktier i ett så kallat trädabolag inte smittas av 3:12-reglerna när närstående efter ett generationsskifte driver verksamheten vidare. Skatteflyktslagen är inte tillämplig. Detta skapar en möjlighet att generationsskifta inom familjen på samma skattemässiga villkor som vid en extern försäljning.

Bakgrund

A ägde tillsammans med sin kompanjon, B, 45 procent vardera i ett fåmansföretag, A AB. Resterande 10 procent i företaget ägdes av ett utländskt bolag. A och B var ”verksamma i betydande omfattning” i företaget och omfattades därför av de så kallade 3:12-reglerna (beskattning av kapitalvinster och utdelningar med upp till 57 procent skatt). Vid ett ägarskifte 2010 var avsikten att A:s son skulle köpa samtliga aktier i företaget för marknadsvärdet.

I samband med generationsskiftet förvärvade A ett nytt aktiebolag, B AB, som i sin tur förvärvade ett helägt dotterbolag, C AB. A sålde sina aktier till C AB som sedan sålde aktierna i företaget till A:s son.

A kommer vid beskattningsåret ingång 2016 att ha varit ”passiv” i B AB-koncernen under de fem senaste beskattningsåren. De båda kompanjonerna har varit fortsatt anställda medan sonen har varit och är den ensamt drivande aktieägaren i fåmansföretaget. A avsåg nu att under 2016 sälja sina indirekt ägda aktier i trädabolag för marknadsvärde till en extern part.

Frågorna

Frågorna i ärendet var om:

  1. A:s aktieinnehav i B AB (med dotterbolaget C AB) skulle betraktas som så kallade ”kvalificerade aktier” och omfattas av 3:12-reglerna från och med beskattningsår 2016?
  2. Skatteflyktslagen kunde vara tillämplig på förfarandet?

Pudelns kärna var alltså om A:s kapitalvinst avseende från sitt indirekt ägda trädabolag, skapat genom ett generationsskifte, skulle beskattas enligt 3:12-reglerna eller med en skattesats om 25 procent.

Skatterättsnämnden (SRN)

SRN gjorde bedömningen att både lagtext och rättspraxis ger stöd för att A:s aktier inte längre omfattas av 3:12-reglerna vid beskattningsårets ingång 2016. I ett utvecklande resonemang kring Skatteflyktslagens rekvisit konstaterar sedan SRN att A inte längre har något aktieägande kvar i fåmansföretaget. Då det varit fråga om ett fullbordat generationsskifte och då förfarandet med att skapa ett trädabolag inte kan upprepas fann nämnden att inte heller Skatteflyktslagen är tillämplig.

Kommentar

SRN:s avgörande är ett mycket välkommet besked för fåmansföretagare som står inför ett generationsskifte.

Tidigare rättspraxis från 2010 och framåt har paradoxalt nog medfört att skattereglerna motverkar generationsskiften inom familjen. Detta eftersom det från ett skatteperspektiv varit möjligt att skapa sig ett trädabolag vid försäljning till extern part, med beskattning hos ägaren till en rak skattesats om 25 procent efter fem år. Däremot har samma förfarande inte varit möjligt när närstående (till exempel son/dotter) önskat ta över företaget. Då har den tidigare ägaren bedömts kvarstå i 3:12-regelverket så länge någon inom familjen fortsatt att bedriva verksamheten vidare. Asymmetrin i inkomstskattelagen är ologisk och har under flera år medfört betydande svårigheter för fåmansföretagare att lämna över företaget till nästa generation. Bland annat mot bakgrund av detta är frågan om skattereglerna kring generationsskiften en av punkterna som är föremål för översyn i den så kallade 3:12-utredningen. Den utredningen lämnar dock fram sitt förslag tidigast den 1 september 2016.

Eftersom avgörandet från SRN kan överklagas av Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen så får rättsläget fortfarande betraktas som osäkert. Avgörandet är dock en positiv nyhet för företagare eftersom det nu finns indikationer på att det går att lämna över företaget till nästa generation på samma skattemässiga villkor som vid försäljning till extern part.

Om du funderar över att generationsskifta ditt företag, eller redan idag är ägare till ett trädabolag, kontakta gärna PwC så berättar vi mer.

Fredrik Richter

Fredrik Richter

Fredrik Richter är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Fredrik är även delaktig i PwC:s idrottsnätverk.
010-212 52 37
Fredrik Richter works at PwC’s office in Jönköping and works primarily with restructuring and taxation effects on the sale of what are known as close companies, properties, corporate taxation and international taxation. Fredrik is also a member of the PwC sports network.
+46 10 212 52 37

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Differentierad utdelning föranledde inte tjänstebeskattning

Differentierad utdelning i samband med en delägares utträde som ägare i bolaget ska beskattas i inkomstslaget kapital och inte som inkomst ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slopad värnskatt – möjligheter och fallgropar för entreprenörer och dess anställda

Riksdagen har beslutat att övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (den så kallade värnskatten) ska avskaffas. De nya reglerna gäller ...

Läs artikeln