Gåva av aktier till anställd – förmån eller skattefri gåva?

PwC-skatteradgivning-Pie-Chart-2-solid_0004_red.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pie-Chart-2-solid_0004_red.pngUnder hösten har ett antal mål gällande gåva av aktier till anställda avgjorts. Avgörandena visar hur en gåva av aktier, beroende på omständigheterna, kan få väsentligt skilda skattekonsekvenser för både givare och mottagare.

Huvudregeln i svensk skattelagstiftning är att en gåva är en skattefri transaktion vilket innebär att varken givare eller mottagare ska beskattas. Om mottagare av gåva däremot är anställd i ett företag som kontrolleras av givaren föreligger dock en presumtion att gåvan istället har sitt ursprung i en arbetsprestation. Gåvan betraktas då inte som en skattefri gåva, utan som en skattepliktig förmån. Detta innebär att gåvomottagaren i sådant fall ska ta upp marknadsvärdet av den erhållna gåvan som inkomst av tjänst.

Förutom att en sådan gåva kan medföra en betydande tjänstebeskattning för den anställde, om till exempel aktierna har ett högt marknadsvärde, ska även arbetsgivaren erlägga sociala avgifter på förmånen.

Under hösten har ett antal situationer avgjorts av domstolar vilka samtliga handlar om situationer där en aktieägare önskat lämna del av sina aktier i gåva till en anställd.

I vissa fall har domstolarna ansett att gåvan inte hade sitt ursprung i mottagarens anställning i bolaget. I ett av Skatteverket överklagat förhandsbesked fastställde Högsta förvaltningsdomstolen att beskattning inte skulle ske när föräldrar gav aktier i gåva till sin son som också var vd i bolaget. Vidare har Skatterättsnämnden ansett att gåva av aktier till anställd före detta sambo (med gemensamt barn) samt till barndomsvän som också var vd i bolaget inte hade sin grund i anställningen.

I ett annat fall där en majoritetsägare gett aktier i gåva till sin sedan 20 år anställda vän har dock gåvan ansetts haft sitt ursprung i anställningen och därmed blivit skattepliktig.

Kommentar

I rättspraxis har gåva av aktier till anställda godtagits som skattefria gåvor i fall där släktskap förelegat, i samband med generationsskiften eller i speciella fall där en nära vänskapsrelation förelegat mellan givare och mottagare. Svårigheten för mottagare, som också är anställda, är att bevisa att vad denne erhåller i form av aktier inte utgör en förmån på grund av anställningsförhållandet.

I tre av fallen ovan har gåvomottagaren lyckats bryta presumtionen av att gåvan utgör en förmån på grund av anställningsförhållandet. Skatteverket ansåg dock i samtliga fall att gåvomottagare skulle beskattas i inkomstslaget tjänst och har överklagat samtliga förhandsbesked till Högsta förvaltningsdomstolen.

Notera att även om en gåva av aktier inte har några civilrättsliga formkrav kopplade till sig för att vara giltig kräver en gåva noggrann eftertanke innan den verkställs. Inte endast för att beakta skattemässiga konsekvenser för mottagaren och bolaget, utan även från ett familjerättsligt och bolagsrättsligt perspektiv. Kontakta din lokala rådgivare innan aktier lämnas i gåva så du säkerställer vilka effekter den kan medföra.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Fredrik Richter

Fredrik Richter

Fredrik Richter är verksam vid PwC:s kontor i Jönköping och arbetar primärt med omstruktureringar av och beskattningseffekter vid försäljning av s.k. fåmansföretag, fastigheter, bolagsbeskattning samt internationell beskattning. Fredrik är även delaktig i PwC:s idrottsnätverk.
010-212 52 37
Fredrik Richter works at PwC’s office in Jönköping and works primarily with restructuring and taxation effects on the sale of what are known as close companies, properties, corporate taxation and international taxation. Fredrik is also a member of the PwC sports network.
+46 10 212 52 37

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sammanfattning av intervjuserien Skattekartan 2019

Hur vill politikerna lösa utmaningarna inom skatteområdet och vilka skatteförändringar är mest prioriterade? Under våren har vi intervjuat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mikael Carlén önskar trevlig sommar!

Under våren har Tax matters bland annat bjudit på intervjuserien ”Skattekartan 2019”, där representanter för de politiska partierna har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattetema i Almedalen - behovet av en större skattereform

Tisdagsförmiddagen under Almedalsveckan brukar PwC viga åt skattefrågor, så också i år. Under dagens första seminarium, som gick under ...

Läs artikeln