Förslag till ändringar av vissa punktskatter

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngFinansdepartementet har remitterat en promemoria avseende ett miljö- och energiskattepaket. Paketet avser ändringar av vissa punktskatter inför budgetpropositionen för 2018.

Höjd koldioxidskatt för viss värmeproduktion inom EU ETS

I promemorian föreslås att koldioxidskatten höjs och att koldioxidskatt tas ut med 11 procent av den generella koldioxidskattenivån för bränslen som förbrukas i vissa anläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Höjningarna föreslås för bränslen som förbrukas i kraftvärmeanläggningar samt för bränslen som förbrukas vid annan värmeproduktion inom handelssystemet än den som sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i kraftvärmeproduktion. För bränslen som förbrukas vid annan värmeproduktion inom EU ETS, än den som sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i kraftvärmeproduktion, höjs koldioxidskatten från 80 procent till 91 procent av den generella koldioxidskattenivån.

Skattenedsättningar på energiskatt på el för värmeföretag

Förslaget omfattar vidare skattenedsättningar på energiskatt på el för värmeföretag. Det föreslås att dagens regler om en nedsatt energiskattenivå om 0,5 öre per kWh utvidgas till att även gälla för el som förbrukas vid framställning av värme och kyla för leverans för förbrukning i datorhallar. Skattenivån om 0,5 öre per kWh ska också gälla för så kallahjälpförbrukning av el som skett i samband med produktionen av värme och kyla för leverans för förbrukning i såväl datorhallar som för vissa andra ändamål, bland annat tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Den lägre skattenivån för energiskatt på el som förbrukats för vissa externa leveranser av värme eller kyla uppnås genom återbetalning.

Stödmottagare i dessa fall är den aktör som förbrukat el eller bränsle för framställningen av värme eller kyla. För återbetalning av skatt på såväl el som bränsle sätts en gräns om 8 000 kronor per kalenderår för sådan förbrukning som skett för framställningen av värme eller kyla inom stödordningen. Endast belopp som överstiger denna gräns återbetalas. Vid beräkningen av återbetalning, när både el och bränsle har använts samtidigt för produktionen av värme eller kyla för leverans till datorhallar och vissa andra ändamål, ska en fördelning av de insatta energimängderna göras proportionellt i förhållande till respektive energislag.

Avskaffande av försäkranssystemet för energiskatt på el

Möjligheten att köpa el utan energiskatt mot lämnande av försäkran föreslås tas bort, samtidigt som möjligheten att godkännas som frivilligt skattskyldig utvidgas till de förbrukningsändamål som har omfattats av försäkranssystemet. En återbetalningsmöjlighet införs för de som inte är skattskyldiga, men som förbrukar el för dessa ändamål.

Sänkt förbrukningsgräns för återbetalning respektive för frivillig skattskyldighet

En sänkt förbrukningsgräns föreslås för kvartalsvis återbetalning av energiskatten på el som förbrukas i större datacenter eller i industriell tillverkningsprocess samt att det för godkännande som frivilligt skattskyldig ska vara tillräckligt med en årlig elförbrukning för de nedsättningsberättigande ändamålen om mer än 10 gigawattimmar.

Utvidgning av den lägre energiskattenivån på el

Förslaget utvidgar den lägre skattenivån om 0,5 öre per kWh gäller för förbrukning i datorhallar genom att kravet på anläggningens sammanlagda installerade effekt för annan utrustning än kyl- och fläktanläggningar sänks. Den sammanlagda installerade effekten i anläggningen föreslås endast behöva uppgå till minst 0,1 megawatt.

Frivillig skattskyldighet för fler ändamål

Möjligheten att godkännas som frivilligt skattskyldig för energiskatt på el utvidgas till att omfatta ytterligare förbrukningsändamål. Det rör sig bland annat om elförbrukning i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning, kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer och olika i metallurgiska processer. Personer som omfattas av möjligheten till frivillig skattskyldighet är den som beräknas förbruka mer än 10 GWh el per kalenderår för de i bestämmelsen uppräknade ändamålen.

Årlig omräkning av skattesatserna för naturgrus, med mera

Skrivelsen föreslår slutligen en årlig omräkning av skattesatserna för naturgrus, avfall, kemikalier i viss elektronik och flygresor grundad på faktiska förändringar i konsumentprisindex för kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår. Omräkningen av skattesatserna ska grunda sig på faktiska förändringar i konsumentprisindex från juni månad året närmast före det år beräkningen avser och juni 2017. Den årliga omräkningen av skattesatserna ska även beakta utvecklingen av BNP. Detta sker genom ett tillägg av två procentenheter till KPI-omräkningen.

Samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln