<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förslag om slopad koldioxidskatt för kraftvärme- och värmeverk samt sänkt drivmedelsskatt

Kvinna i förarhytt ‹ Tillbaka till artiklarna

I ett pressmeddelande från Finansdepartementet den 27 oktober 2022 har ett förslag remitterats om slopad koldioxidskatt på bränsle som används i kraftvärme- och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem. Vidare föreslås en tillfällig sänkning av skatten på bensin och diesel under tre år. Syftet är att stimulera ökad elproduktion och hantera höga priser.

Förslag om skattelättnad för kraftvärme- och värmeverk

Som skäl för slopad koldioxidskatt på bränsle för kraftvärme- och värmeverk anges att svenska hushåll och företag väntas stå inför en vinter med mycket högre elpriser än normalt. Detta som en följd av det världspolitiska läget med kriget i Ukraina och ändrade förutsättningar på den europeiska elmarknaden. Syftet med skattelättnaden anges vara att stimulera ökad elproduktion i Sverige.

I promemorian anges att förslaget om kraftvärmebeskattning bedöms vara förenligt med EU-rätten, men att slopandet av koldioxidskatten kan utgöra ett statligt stöd som måste anmälas till kommissionen enligt den så kallade gruppundantagsförordningen, GBER.

Förslag om tillfälligt sänkt drivmedelsskatt

Vad gäller förslaget avseende bensin och diesel anges att nuvarande indexomräkning av skattesatserna för bensin och diesel skulle leda till markant ökade drivmedelspriser om inte en sänkning av indexerade skattebelopp sker. För bensin och diesel föreslås att skatten sänks med 80 öre per liter under 2023-2025 för det indexerade beloppet som skulle ha gällt från 2023. Som skäl för förslaget anges de ökade drivmedelspriserna till följd av bland annat högre oljepriser och en försvagad kronkurs. Sänkningen är tänkt att motsvara ett lägre pris med en krona vid pump (mervärdesskatt inräknat).

Båda förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 3 november 2022.

Kommentar

Förslaget bör, som anges, kunna stimulera ökad elproduktion med främst fossila skattepliktiga bränslen med kraftvärmeverk. Även för värmeproduktion blir resultatet att det blir billigare att producera värme med såväl fossila bränslen som med vissa skattepliktiga biobränslen. Även för råtallolja införs en skattebefrielse motsvarande nedsättningen av koldioxidskatten. Företagen bör vid sitt budgetarbete även ta hänsyn till de effekter som uppstår på grund av införandet av det så kallade intäktstaket om 180 Euro per Megawattimme som bland annat träffar el som produceras av biomassabränslen, se länk till beslutad förordning. Nu behövs klarhet om hur reglerna om intäktstaket ska tillämpas.

Ett fullständigt slopande av koldioxidskatten enbart för kraftvärmeverk kan anses som en selektiv fördel till dessa jämfört med andra kraftslag. Förslaget saknar självständig analys av hur detta kan falla under ett generellt undantag som GBER eller ens hänvisning till vilka bestämmelser i GBER som tillämpas. Det är företagen som står för risken att stödet verkligen är förenligt med den inre marknaden och som ytterst kan bli återbetalningsskyldiga om så inte skulle vara fallet.

Ta del av förslaget:
Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

Se också artikel på Tax matters om intäktstaket:
Nödintervention från EU-kommissionen - intäktstak genom marginalskatt föreslås för elproducenter

Har du frågor om punktskatt eller statligt stöd?

Fredrik Jonsson och Marc Gren

Fredrik Jonsson och Marc Gren

Fredrik Jonsson och Marc Gren arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Marc är specialiserad på klimatskatter, carbon pricing och statligt stöd. Marc är f.d. Rådman och har tidigare arbetat som huvudman för punktskatter på finansdepartementet.
Fredrik: 070-929 4163, fredrik.jonsson@pwc.com
Marc: 073-860 18 84, marc.gren@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att se över reglerna kring skattemässiga underskott och fusioner?

Regeringen presenterade i början av året en rad förslag för att förenkla hanteringen av skattemässiga underskott vid ägarförändringar. Vi ...

Läs artikeln