<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förslag på skatteåtgärder med anledning av den rådande effektsituationen

Datorhall ‹ Tillbaka till artiklarna

Finansdepartementet har med anledning av ändrade förutsättningar för den europeiska elmarknaden tagit fram en promemoria med två förslag som syftar till att på sikt öka produktionen i kraftvärmeverk samt leda till energieffektiviseringar för datorhallar.

Slopad skatt på avfallsförbränning

Det första förslaget innebär ett avskaffande av avfallsförbräningsskatten. Skatten infördes den 1 april 2020 och tas ut på avfall som förs in till avfalls- eller samförbränningsanläggningar.

Syftet bakom skatten var att verka styrande mot en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, på ett verkningsfullt och kostnadseffektivt sätt. Efter att skatten utvärderats har den istället ansetts haft en negativ ekonomisk påverkan på avfalls- och samförbränningsanläggningar då det bland annat varit svårt att övervältra skattekostnaden fullt ut. Detta ska till exempel ha fått följden att kraftvärme- och värmeverk har reviderat tänkta re- och nyinvesteringsplaner. Avfallsförbränningsskatten föreslås därför avskaffas den 1 januari 2023.

Slopad skattenedsättning för datorhallar

Det andra förslaget innebär en slopad nedsättning av skatt för energi som förbrukats i datorhallar. Skattenedsättningen infördes 2017. Det anges att det rådde helt andra förutsättningar vid den tidpunkten och att det nu finns anledning att ompröva de bedömningar som låg till grund till införandet. Ett slopande av skattenedsättningen är tänkt att fungera som ytterligare incitament till att datorhallar ska vidta åtgärder för energieffektivisering. Den föreslagna tidpunkten för genomförandet är den 1 juli 2023.

Kommentar

Förslagen remitterades av Finansdepartementet innan valet. För att kunna träda i kraft såsom föreslås måste de förhandlas av en ny regering med eventuella samarbetspartier och inkluderas i budgetpropositionen för 2023.

Vill du läsa mer? Se Finansdepartementets promemoria: Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar

Har du frågor om punktskatter? Kontakta PwC

Fredrik Jonsson och Marc Gren

Fredrik Jonsson och Marc Gren

Fredrik Jonsson och Marc Gren arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Marc är specialiserad på klimatskatter, carbon pricing och statligt stöd. Marc är f.d. Rådman och har tidigare arbetat som huvudman för punktskatter på finansdepartementet.
Fredrik: 070-929 4163, fredrik.jonsson@pwc.com
Marc: 073-860 18 84, marc.gren@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt lagförslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter

Regeringen publicerade den 21 mars i år sitt förslag på en ny lag med krav på att större multinationella koncerner och företag ska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Gränsöverskridande omstruktureringar inom EES

Enligt europeisk rättspraxis har bolag rätt att genomföra skatteneutrala gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar inom ...

Läs artikeln
Läs artikeln

CbCR-rapportering: nya krav för koncerner med etablering i Rumänien

Land-för-land-rapporteringsreglerna, mer kända som public country-by-country reporting (CbCR), blev antagna av Europaparlamentet år 2021. ...

Läs artikeln