Förslag om omsättningsgräns för momsregistrering

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.pngSkatteverket har föreslagit omsättningsgräns för företag med en omsättning som understiger 30 000 kronor. Förslaget innebär att dessa företag inte behöver registrera sig eller redovisa ut- och ingående moms.

Idag är den som bedriver en momspliktig verksamhet skyldig att vara momsregisterad och redovisa moms från första kronan. Det innebär att även verksamheter med mycket liten omsättning är skyldiga att vara momsregistrerade och ska redovisa moms på sin försäljning. För denna grupp av näringsidkare och för Skatteverket innebär en sådan skyldighet betydande administration och i många andra länder finns det beloppsgränser för när mindre verksamheter ska vara skyldiga att registerera sig och redovisa ut- och ingående moms. Skatteverket har nu i en promemoria föreslagit att en sådan omsättningsgräns även ska införas i Sverige. Skatteverket har föreslagit en skattebefrielse för verksamheter som har en omsättning som understiger 30 000 kronor.

För den som inte redan är registrerad till moms gäller befrielsen utan ansökan eller beslut. Den som är momsregistrerad och uppfyller förutsättningarna för befrielse måste skicka in en ansökan om skattebefrielse till Skatteverket som ska fatta ett beslut i ärendet. Befrielse ska medges om omsättningen under något av de två senaste åren inte överstigit 30 000 kronor och inte heller kommer att överstiga gränsen innevarande år. Den som har fått ett beslut om skattebefrielse behöver inte lägga på moms vid försäljning men har inte heller rätt att göra avdrag för moms på kostnader i verksamheten. Förslaget är tänkt att träda i kraft 1 januari 2017.

Om förslaget genomförs innebär det att verksamheter som endast har en mycket liten momspliktig omsättning, till exempel tillhandahållande av el från egen solcellsanläggning, kan komma att befrias från skattskyldighet till moms. Såväl den skattskyldige som Skatteverket slipper genom detta den administration en momsregistrering och momsredovisning innebär. Förslaget är utskickat på remiss och remissinstanserna ska ha lämnat sina yttranden senast den 13 maj 2016.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Christina Grape

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.

010-212 54 93, christina.grape@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln