Nya regler inom EU gällande försäljning av varor genom avropslager

TM-Kvinnor_kollar_ipad ‹ Tillbaka till artiklarna

Mot bakgrund av att EU beslutat om nya förenklingsregler (“quick fixes”) kommer nya regler att införas i mervärdesskattelagen med ikraftträdande den 1 januari 2020. En av reglerna avser leveranser av varor till ett avropslager, även kallat call-off stock. Regeln syftar till att skapa en enhetlig hantering av avropslager inom EU.

Resultatet av de nya reglerna är att överföring av egna varor till avropslager inte ska rapporteras som en EU-försäljning i avsändarlandet och ett EU-förvärv med en efterföljande försäljning i mottagarlandet. Istället anses det ske en EU-försäljning först när köparen tar ut varor ur lagret. Detta innebär att en säljare inte längre behöver vara momsregistrerad i det EU-land där avropslagret finns. Både säljaren och köparen ska emellertid föra register över varorna i lagret.

Hittills har medlemsstaterna inom EU haft möjlighet att själva bestämma momshanteringen vid försäljning av varor genom avropslager. Det har inneburit att olika regler tillämpats i olika medlemsstater. En del medlemsstater har valt att införa förenklingsregler medan andra medlemsstater valt att inte göra det. Sverige har hittills inte implementerat några förenklingsregler gällande avropslager varför en utländsk säljares överföring av varor till ett avropslager i Sverige har ansetts utgöra ett EU-förvärv i Sverige med en efterföljande svensk försäljning. Det har inneburit att den utländske säljaren haft en skyldighet att momsregistrera sig i Sverige för att kunna redovisa varuöverföringen.

Förenklingsreglerna som införs inom EU från och med 1 januari 2020 innebär att en säljare kan föra över egna varor från ett EU-land till ett avropslager hos en kund i ett annat EU-land utan att överföringen anses utgöra en EU-försäljning respektive ett EU-förvärv som ska momsrapporteras i avsändarlandet och mottagarlandet. Istället ska säljaren rapportera en EU-försäljning vid tidpunkten när köparen tar varor ur avropslagret. Säljaren kommer därmed inte längre att behöva vara momsregistrerad i det EU-land där avropslagret finns eller redovisa sin varuöverföring.
EU-länderna måste införa förenklingsregeln om följande villkor är uppfyllda:

  1. Köparen av varorna i avropslager ska vara känd för säljaren i förväg och det är endast denna köpare som får förvärva varorna i lagret
  2. Köparen måste vara momsregistrerad i det land där lagret finns
  3. Säljaren av varorna får inte vara etablerad i mottagarlandet
  4. En vara får lagras i högst 12 månader
  5. Säljaren och köparen ska föra register över de varor som förs över till och tas emot i ett avropslager
  6. Säljaren ska dessutom lämna uppgift om köparen i periodisk sammanställning.

Om något av dessa villkor inte är uppfyllda är förenklingsreglerna inte tillämpliga. Då gäller allmänna regler vilket innebär att säljaren kommer att behöva momsregistreras i det land dit varorna transporterats.

Kommentar

Svenska företag som redan är momsregistrerade i annat EU-land på grund av avropslager bör undersöka om de nya förenklingsreglerna kan tillämpas. En avregistrering kan minska den administration som en momsregistrering i utlandet innebär. För företag som önskar vara fortsatt registrerade för moms i annat EU-land bör det undersökas om det är möjligt för det fall förenklingsreglerna kan tillämpas. Likaså är det viktigt att svenska företag som har avropslager i ett EU-land som idag omfattas av nationella förenklingsregler säkerställer att de framöver kommer att omfattas av de nya förenklingsreglerna, vilka ersätter de gamla, i samband med att “quick fixes” börjar gälla.

För utländska företag med avropslager i Sverige innebär förenklingsregeln att de inte behöver vara momsregistrerade i Sverige under förutsättning att villkoren för avropslager är uppfyllda.

Vi diskuterar gärna hur de nya reglerna för avropslager kan påverka just ert företag. Vi kan även hjälpa er att ta kontakt med de länder där ni har avropslager för att se över möjliga ändringar.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Hanna Jurland och Ola Persson

Hanna Jurland och Ola Persson

Hanna Jurland och Ola Persson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Malmö respektive Kristianstad. Hanna och Ola jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag.
Hanna: 010-212 43 28, hanna.jurland@pwc.com
Ola: 010-212 92 22, ola.persson@pwc.com
Hanna Jurland and Ola Persson works with Value Added Taxes at PwC's office in Malmö and Kristianstad.
Hanna: +46 10 212 43 28, hanna.jurland@pwc.com
Ola: +46 10 212 92 22, ola.persson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln