EU-kommissionen föreslår omfattande momsreform – del 2

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orange ‹ Tillbaka till artiklarna

EU-kommissionen föreslår omfattande momsreform – del 2Under slutet av 2017 presenterade EU-kommissionen ett förslag till omfattande momsreform för gemenskapsinterna B2B-varuförsäljningar. Vi går igenom vad som hänt sedan dess och vad företag som bedriver EU-handel behöver tänka på inför reformen.

Förslag till momsreform

Vi har i en tidigare artikel beskrivit grunderna i kommissionens förslag till momsreform. I korthet innebär förslaget att omvänd skattskyldighet, det vill säga att köparen beräknar och redovisar momsen, ska slopas på gemenskapsinterna B2B-varuförsäljningar. Istället ska säljaren fakturera med köparlandets momssats.

Kommissionen har i maj 2018 släppt en skrivelse som bland annat innehåller beräkningar för den ökade administrativa kostnaden för företag. Under genomförandeåret beräknas kostnaderna för samtliga företag i EU som bedriver EU-handel öka med sammanlagt 457 miljoner euro. Kostnaderna är hänförliga till exempelvis uppdatering av redovisnings- och faktureringsprogram och utbildning. Året efter genomförandeåret beräknas dock företagens kostnader för efterlevnad av momsreglerna minska med 938 miljoner euro.

Nedan följer ett urval av de föreslagna ändringarna:

  1. Kravet på att lämna periodisk sammanställning för EU-försäljningar försvinner. Istället rapporteras EU-försäljningar i en EU-gemensam portal (”One Stop Shop”).
  2. Utfärdandet av faktura bör vara obligatorisk för unionsintern leverans av varor och medlemsstaterna får inte tillåta förenklade fakturor för B2B-varuförsäljningar. Fakturan bör utfärdas i enlighet med de fakturakrav som gäller i säljarens medlemsstat.
  3. Definitionen av ”unionsintern leverans” utvidgas till att omfatta bland annat leverans till ej momspliktiga juridiska personer.

Oenighet kring en femte quick fix

Kommissionens förslag till momsreform innehåller fyra så kallade ”quick fixes” som beskrivs i vår tidigare artikel. Efter att kommissionen presenterat sitt förslag har Frankrike förordat att en femte quick fix ska läggas till. Den skulle innebära att bestämmelsen om momsundantag vid så kallad kostnadsdelning (eng cost sharing) utökas. Bestämmelsen om cost sharing säger att omsättning av tjänster som tillhandahålls inom fristående grupper av fysiska eller juridiska personer vid vissa förutsättningar kan vara undantagen från moms.

För att reformen ska kunna genomföras krävs att samtliga medlemsstater godkänner förslaget. Medlemsstaternas delegationer i Ekofin-rådet har inte kunnat enas kring förslaget om en femte quick fix. Vissa anser att det enbart kan accepteras om det begränsas territoriellt medan vissa anser att det inte bör införas alls, då det inte har varit en del av det ursprungliga förslaget och inte har utretts.

Sveriges inställning är att man bör gå vidare med de fyra quick fix förslagen där medlemsstaterna är överens för att komma framåt med reformen, och därefter bestämma en separat process för det femte förslaget.

Nya förslag från kommissionen om förenklingsregler för SME och momssatser

Kommissionen har även presenterat två nya förslag till förändringar på momsområdet. Det första förslaget handlar om att införa förenklingsregler för att reducera kostnader för momshantering för små och medelstora företag (så kallade SME företag). Det andra förslaget innebär att medlemsstaterna får större flexibilitet att ändra sina momssatser.

Nästa steg är att förslagen kommer lämnas till Europaparlamentet. Förslagen behöver godkännas av samtliga medlemsstater för att kunna genomföras.

Kommentar

I vår tidigare artikel konstaterade vi att reformen skulle innebära en ökad administrativ börda för företag som bedriver EU-handel eftersom företagen dels behöver ha system som kan hantera olika momssatser beroende på köpare, och dels löpande behöver bevaka andra länders momssatser.

Det är bra att kommissionen har gjort beräkningar av hur mycket momsreformen kommer kosta företagen, och att beräkningarna visar på en besparing redan första året efter att de nya reglerna införs. Vi vill dock uppmärksamma att reformen utöver ökade kostnader under införandeåret även kan medföra stora praktiska problem.

Företag som bedriver EU-handel kommer antingen behöva utveckla sina befintliga system eller byta till nya system. Implementering av nya system kan bli särskilt tidskrävande och svår för företag som har gamla system, som säljer många olika typer av produkter och/eller säljer till köpare i många olika medlemsstater. Om reformen går igenom bör företag som bedriver EU-handel planera sina systemanpassningar och utarbeta en plan för hur den löpande bevakningen av momssatser i andra medlemsstater ska göras i god tid inför att momsreformen genomförs år 2022.

Avseende det femte quick fix förslaget, så är kostnadsdelning i enlighet med den bestämmelse som finns idag inte särskilt vanligt i Sverige. Detta eftersom svensk praxis är mycket snäv och få uppfyller kraven för att tillämpa bestämmelsen. Om förslaget går igenom skulle det sannolikt innebära att fler svenska företag börjar använda sig av kostnadsdelning för att minska momskostnader.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Läs mer om moms

Sara Lörenskog och Hillevi Söderberg

Sara Lörenskog och Hillevi Söderberg

Sara Lörenskog och Hillevi Söderberg arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm respektive Göteborg.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com
Sara Lörenskog and Hillevi Söderberg works with VAT at PwC’s office in Stockholm and Gothenburg.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Hillevi: +46 (0)729 809540, hillevi.soederberg@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln