Förslag om förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare

Man vid dator på café ‹ Tillbaka till artiklarna

Den 2 september 2020 presenterades Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande. Syftet med utredningen är att ta fram förslag som förenklar skattereglerna för enskilda näringsidkare. Vi beskriver de viktigaste förslagen i utredningen. 

När dagens skatteregler för enskilda näringsidkare infördes var syftet att skapa en likvärdig beskattning för enskilda näringsidkare och för delägare i ägarledda aktiebolag. Men redan vid införandet kritiserades reglerna för att vara för komplexa. I december 2019 tillsattes en utredning med uppdraget att se över beskattningen av enskilda näringsidkare. Översynen skulle 

  1. göra det enklare att starta och driva enskild näringsverksamhet och
  2. underlätta för enskilda näringsidkare att göra rätt och undvika oavsiktliga fel.

Utredningen om förenklade skatteregler innehåller bland annat följande förslag:

  • Avsättning till expansionsfond slopas. Befintliga expansionsfonder ska återföras till beskattning under maximalt tio år med minst en tiondel per år. 
  • Avsättning till periodiseringsfond utökas och förlängs. Avsättningen får göras med högst 40 procent av resultatet. Avdraget ska återföras senast efter 10 år.
  • Reglerna om positiv räntefördelning kvarstår i dess nuvarande form men beräkningen av storleken på underlaget att räntefördela, det så kallade kapitalunderlaget, förändras i vissa delar. Bland annat slopas övergångsposten och den särskilda posten. 
  • Beloppsgränsen om 50 000 kr för beräkning av räntefördelning slopas.
  • Reglerna om negativ räntefördelning slopas. 
  • Turordningsregler i skatteberäkningen gör att hela resultatet kan fördelas bort genom att nyttja både avsättning till periodiseringsfond och räntefördelning.

Expansionsfond ersätts med utökad möjlighet till periodiseringsfond

Slopandet av expansionsfond minskar neutraliteten i beskattningen mellan företagsformerna enskild näringsverksamhet och aktiebolag. Utredaren motiverar slopandet främst med att reglerna kring expansionsfond är krångliga. Vår uppfattning är att expansionsfonden många gånger lett till stora skatteskulder, som ofta ska betalas i samband med att verksamheten avvecklas. Näringsidkaren sätts då inte sällan i en ofrivilligt svår ekonomisk situation.

Expansionsfonden ersätts istället med en utökad möjlighet till periodiseringsfond. Förslaget innebär att fonderna kan behållas i hela 10 år, en förlängd skattekredit mot dagens 6 år.

Slopad övergångspost får stor betydelse för vissa bolag

Förslaget om att slopa övergångsposten kommer, enligt vår uppfattning, att få stor betydelse för vissa näringsidkare. Övergångsposten infördes i syfte att motverka negativt kapitalunderlag vid tidpunkten då reglerna om räntefördelning infördes. Dock tidsbegränsades aldrig posten, varför vissa näringsidkare än idag gynnas av ett stort räntefördelningsunderlag som uppkommit på grund av övergångsposten.

Förslaget innehåller många tekniska förändringar i bland annat beräkningar av räntefördelning och turordningsregler i avsättningar och återföringar. En god nyhet är att kombinationen av periodiseringsfond och räntefördelning kan möjliggöra en avsättning av hela resultatet. Något som inte varit möjligt tidigare. 

Naturligt att även den särskilda posten slopas

Den särskilda posten reglerar att negativ räntefördelning inte ska uppkomma vid benefika förvärv, som till exempel vid arv och gåva. Eftersom reglerna om negativ räntefördelning föreslås slopas, är det naturligt att även den särskilda posten slopas. Förändringen medför därmed ingen reell skillnad i beskattningen för näringsidkaren.

Betänkandet innehåller även ett alternativt förslag som innebär ännu mer långtgående förändringar i den nuvarande beskattningsmodellen för enskilda näringsidkare.

Vi välkomnar avsikten att förenkla regelverket. Vår uppfattning är att även om beräkningsmodellerna förenklas så innebär förslaget inte några större förändringar i skatteutfallet för de flesta enskilda näringsidkare. Regelverket för enskilda näringsidkare är komplext och svåröverskådligt. För att förstå och planera sin skattesituation, idag och i framtiden, krävs fortfarande stor kunskap hos den enskilde företagaren.

Sista delen i det tvådelade uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2021.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Karin Sandblom & Marie Richardsson

Karin Sandblom & Marie Richardsson

Karin Sandblom och Marie Richardsson arbetar som skatterådgivare för företag och deras ägare på PwC:s kontor i Borås respektive Trollhättan.
Karin: 010 212 55 24, karin.sandblom@pwc.com

Marie: 010-212 59 16, marie.richardsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företagarnas skatteadministration tynger allt mer

PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern visar att många företag brottas med en växande hantering av skatter. Bland övriga resultat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln