Fler förslag för att förenkla företagens momshantering

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.pngVi har tidigare skrivit på Tax matters om att det pågår ett arbete för att förenkla och modernisera momslagstiftningen inom EU. I slutet av förra veckan presenterade Europeiska kommissionen ytterligare förslag på åtgärder i syfte att bland annat förbättra momsklimatet för e-handelsföretag, uppnå en likformig beskattning för e-publikationer och deras tryckta motsvarighet, samt åtgärder mot momsbedrägerier vid importer.

Lagstiftningsförslagen har lämnats till Europaparlamentet för samråd och Europeiska unionens råd för antagande.

Sammanfattningsvis föreslår Kommissionen följande åtgärder:

  • Nya regler som underlättar momsredovisningen för företag som säljer varor online föreslås. Förslaget innebär att dessa företag kan hantera sin redovisningsskyldighet till moms inom EU på ett ställe för att därmed undvika att bolaget måste registrera sig för moms i alla medlemsstater de säljer varor till. I praktiken innebär detta att det system som tillämpas för redovisning av moms vid försäljning av elektroniska tjänster (MOSS) även ska kunna användas vid distansförsäljning av varor.
  • Ett nytt tröskelvärde införs för nystartade företag och mikroföretag, vilket innebär att moms på gränsöverskridande onlineförsäljning under €10 000 kommer hanteras i företagens hemländer. Ett andra årligt tröskelvärde om €100 000 föreslås omfatta små och medelstora företag som innebär förenklad administration för att fastställa beskattningsland. Kommissionen föreslår att tröskelvärdena ska kunna tillämpas så tidigt som 2018 för e-tjänster och senast 2021 för varor.
  • Medlemsstaterna får möjlighet att tillämpa reducerade skattesatser för e-publikationer, såsom e-böcker och nättidningar. Detta för att skapa likvärda regler för beskattning av e-böcker, nättidningar och deras tryckta motsvarigheter.
  • Kommissionen föreslår att det undantag från importmoms som idag finns för små försändelser (värde under €22) som importeras till EU slopas eftersom undantaget öppnar upp för bedrägerier samt snedvrider konkurrensen gentemot företag inom EU.

Genom förslagen avser Kommissionen förenkla hanteringen för många mindre företag. Som ett exempel kan nämnas att de föreslagna tröskelvärdena förväntas underlätta hanteringen för 430 000 företag inom EU, vilket motsvarar 97 procent av alla mikroföretag med gränsöverskridande handel. Vidare väntas förslagen hjälpa medlemsstaterna att få in förlorade skatteintäkter från onlineförsäljning, som för närvarande beräknas uppgå till 5 miljarder euro per år.

Kommentar

I likhet med tidigare lämnade förslag kommer de nu lämnade förslagen, om de blir verklighet, underlätta momshantering för många svenska företag. Frågan är dock om det förslag som lämnats om slopandet av importmoms för lågvärdesändningar verkligen kommer att ha den full effekt som Kommissionen önskar. Förhoppningen är givetvis att detta ska sätta stopp för uppenbara bedrägerier där produkter med ett högt värde undervärderas eller beskrivs felaktigt på importblanketter vid importer från exempelvis Kina eller USA. Även om undantaget för importmoms tas bort finns dock fortfarande en uppenbar risk för att oseriösa aktörer fortsätter på nu inslagen väg. Detta för att undvika tull och för att minska beskattningsunderlaget för importmoms.

Sara Lörenskog och Alexander Belo

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln