<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Exitbeskattningen – regeringen säger nej

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0003_rose.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0003_rose.pngFörslaget om införande av en exitbeskattning vid avflyttning från Sverige har sedan det presenterades mötts av stark kritik i både debattartiklar och nu senast av remissinstanserna. För ett par veckor sedan framgick i media att regeringen avsåg backa från delar av förslaget. Idag skriver finansministern på Di debatt att man skrotar förslaget i sin helhet.

Det dröjde inte länge efter att Skatteverket överlämnade förslaget om en exitbeskattning till Finansdepartementet förrän debatten var i full gång. Mycket av kritiken har bestått i att generationsskiften, där barn eller andra närstående är bosatta utomlands, riskerar att kraftigt försvåras. Kritikerna pekar på att i vissa fall riskerar reglerna till och med att tvinga fram en försäljning av familjeföretaget i de fall där barnen är bosatta utomlands och där anstånd med betalningen av skatten inte medges.

Det har under en tid cirkulerat uppgifter i olika medier om att regeringen avser att backa från, i vart fall, delar av det framlagda förslaget. Nu har dessa uppgifter bekräftats men regeringen backar inte bara från vissa delar utan man backar från förslaget i sin helhet.

Istället uppmanar finansminister Magdalena Andersson till en konstruktiv dialog med företrädare för det svenska näringslivet om hur en reform av den så kallade tioårsregeln bäst utformas. Tioårsregeln i dess nuvarande utformning innebär i korthet att en begränsat skattskyldig person bara kan beskattas för avyttring av exempelvis aktier om den skattskyldige vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här.

Kommentar

Det är givetvis positivt att regeringen väljer att backa från hela Skatteverkets förslag då det innebar mycket svårtillämpade regler som sannolikt hade lett till omfattande negativa effekter för svenska företag och företagare. Regeringen har dock inte släppt frågeställningen helt och stäcker nu ut en hand och vill föra en konstruktiv dialog med näringslivet kring en reformering av den så kallade tioårsregeln. Det återstår att se hur denna utsträckta hand tas emot och vilka förändringar man eventuellt kan enas kring. Vi kommer givetvis att fortsätta att följa utvecklingen på området och återkommer i senare inlägg.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD-dom om beskattningstidpunkten för utdelning i fåmansföretag

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat ett ärende där frågan var när beskattningstidpunkten för utdelning i ett fåmansbolag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen räddar utomståenderegeln

Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat dom i ett mål om vem som kan anses utgöra utomstående ägare i ett fåmansföretag. Domstolen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Europeiska långsiktiga investeringsfonder - reform antagen

Den 15 februari 2023 antogs reformen av förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder (Eltif-fonder) av Europaparlamentet. ...

Läs artikeln