<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Entreprenörens skattefrågor 2018

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0003_rose.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Sedan regeringen drog tillbaka sitt förslag om ändrade, och för de flesta försämrade, 3:12-regler i augusti 2017 har många upplevt att det varit tyst på nyhetsfronten kring entreprenörers skattefrågor. Dock har två större förslag publicerats/trätt i kraft kring årsskiftet. Det ena gäller möjligheten för företagare att utan negativa skattekonsekvenser attrahera och behålla nyckelpersoner genom personaloptioner och det andra avser ett förslag från Skatteverket till exitbeskattning vid flytt från Sverige. Dessa frågor, och en hel del annat, kommer vi att diskutera på vår Entreprenörskväll den 20 februari.

Kvalificerade personaloptioner gäller från 1 januari 2018

De nya reglerna om kvalificerade personaloptioner som trädde i kraft den 1 januari 2018 kommer för de bolag som omfattas att innebära helt nya möjligheter att attrahera arbetskraft. Reglerna innebär en möjlighet att utan skattekonsekvenser för varken den anställda eller bolaget erbjuda nyckelpersoner optioner, och därmed möjlighet till delägarskap, i bolaget.

De nya reglerna riktar in sig på mindre och innovativa startups och innebär att om en anställd får en option (möjlighet att i framtiden köpa aktier för ett förutbestämt pris) av sin arbetsgivare ska den anställde inte förmånsbeskattas varken när personaloptionen erhålls eller utnyttjas för köp av aktier. Arbetsgivaren ska därför inte heller betala några arbetsgivaravgifter, varken vid utställande eller nyttjande av optionen. Istället sker beskattning först när aktien, som den anställde har köpt genom att utnyttja personaloptionen, säljs. Beskattning sker då som inkomst av kapital (ofta enligt det så kallade 3:12-regelverket). Beskattningen sker dock endast av den anställde som säljer aktierna, utställande bolag betalar inga arbetsgivaravgifter vid försäljningen.

Syftet med de föreslagna reglerna är att små, nystartade och innovativa företag med begränsade resurser ska kunna rekrytera och behålla nyckelkompetens och därigenom kunna växa.

För att träffas av det nya regelverket ska dock bolaget som ställer ut personaloptionen uppfylla ett antal krav, bland annat avseende hur länge bolaget bedrivit verksamhet, storleken på bolaget samt vilken bransch bolaget verkar inom. Vidare måste optionen löpa viss tid och värdet inte överstiga vissa gränser.

Exitbeskattning

Skatteverket lämnade i slutet av november ett förslag om utflyttningsskatt till Finansdepartementet. Personer som flyttar från Sverige föreslås behöva skatta fram orealiserade nettovinster på kapitaltillgångar, vilket även riskerar att påverka entreprenörer och deras familjer vid eventuella utlandsflyttar, gåvor och arv med mera.

Förslaget träffar personer som har bott i Sverige i fem av de senaste tio åren och flyttar från Sverige, samt har en orealiserad nettovinst på kapitaltillgångar överstigande 100 000 kronor. De kapitaltillgångar som föreslås omfattas är bland annat aktier (noterade och onoterade) och andelar i svenska handelsbolag. Tillgångar på investeringssparkonton, tillgångar i en näringsverksamhet, fastigheter och bostadsrätter föreslås däremot inte omfattas av reglerna om utflyttningsskatten.

Förslaget om utflyttningsskatt innebär att kapitaltillgångarna ska anses avyttrade vid utflyttningen varför den orealiserade nettovinsten därmed ska tas upp till beskattning i Sverige. Eventuella kapitalförluster på sådana tillgångar får bara dras av mot kapitalvinster som ska tas upp till beskattning enligt reglerna om utflyttningsbeskattning. Den som flyttar till en stat inom EU/EES eller en stat med vilken Sverige har ett skatteavtal har dock möjlighet att få anstånd med att betala skatten. Anståndet gäller vid flytt inom EU/EES till dess att kapitaltillgången säljs och nettovinsten faktiskt realiseras (genom försäljning, dödsfall/arv eller gåva) och vid flytt till land med vilket Sverige har ett skatteavtal med visst informationsutbyte i fem år efter utflytt. Vid flytt till tredje land utan sådant skatteavtal ges inget anstånd. En eventuell värdenedgång efter tidpunkten då kapitaltillgångarna ansågs avyttrade kan beaktas i samband med att nettovinsten realiseras.

Syftet med förslaget anges vara att skydda den svenska skattebasen och motverka skatteundandragande när personer flyttar från Sverige. Skatteanspråk som uppkommer enligt reglerna om utflyttningsbeskattning kommer inte att tidsbegränsas.

Reglerna om utflyttningsskatt föreslås träda i kraft 1 januari 2020. Förslaget ligger nu hos Finansdepartementet som ansvarar för att ta det vidare.

Kommentar

För ägare av entreprenörs- och familjeföretag är detta en blandning av goda och dåliga nyheter. Det redan genomförda optionsförslaget innebär en fantastisk (om än för begränsad målgrupp) möjlighet att locka kompetenta, svenska och utländska, nyckelpersoner till företaget i en extensiv fas. Det av Skatteverket föreslagna regelverket om exitbeskattning hämmar dock möjligheterna för entreprenörs- och familjeföretagare att expandera och etablera sig i länder utanför Sverige, och innebär dessutom ett (i utflyttningsfall) återinförande av arvs- och gåvoskatten. En arvs- och gåvoskatt som då riskerar att uppgå till 58 procent skatt på orealiserade värden – och denna siffra avser endast den svenska skatten.

PwC:s Entreprenörskväll i Stockholm den 20 februari

Den 20 februari bjuder PwC in till sin Entreprenörskväll där vi bland annat går igenom dessa två nyheter samt får lyssna till Henrik Mitelman, krönikör på Di. Henrik kommer att guida oss genom den rådande världsekonomin, från möjligheterna i Vietnam till de svenska skuldproblemen. Dessutom utlovar han att identifiera vem som spelar huvudrollen i världsekonomin år 2030.

Läs mer och anmäl dig här

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Annika Svanfeldt & Oscar Warglo

Annika Svanfeldt & Oscar Warglo

Annika Svanfeldt och Oscar Warglo arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Stockholm.

Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Oscar: 010-213 32 40, oscar.warglo@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att se över löneuttaget för 2023 i fåmansföretag

Det är snart årsskifte vilket innebär att det börjar bli dags för dig som äger andelar i ett fåmansföretag att kontrollera ditt löneuttag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern - näringslivet tycker till om skattefrågorna

I dagarna har PwC presenterat den årliga undersökningen Skattebarometern, där vi tittar närmare på näringslivets åsikter om skatter. I år ...

Läs artikeln