Adventskalendern 2019: blir det enklare att driva företag under 2020?

GettyImages-1082297150_1200x630-1 ‹ Tillbaka till artiklarna

Snart har ett år passerat sedan januariöverenskommelsen slöts. En överenskommelse som innehöll flera delar med syfte att förenkla för Sveriges alla företagare, till exempel förenkling av 3:12-reglerna, underlättande av mikroföretagande och förbättrade regler för personaloptioner. Tyvärr har inte mycket hänt under 2019 inom dessa områden. Någon utredning som ska se över och förenkla 3:12-reglerna är ännu inte tillsatt. Något förslag om förbättrade regler för personaloptioner har inte lagts fram. När det gäller mikroföretagande så sänks nu vid årsskiftet kapitalkravet i privata aktiebolag till 25 000 kronor, men i övrigt har inget framkommit när det gäller förenklingar för mikroföretagande.

För att undvika en växande frustration inom näringslivet när det gäller ouppfyllda förväntningar om förenklingar, så tror och hoppas vi nu på mer handlingskraft under 2020 inom skatteområdet. Hur väl skattehanteringen fungerar påverkar helt klart den bredare bilden av företagsklimatet i landet. Om det ses som enkelt och transparent att administrera skatterna, så kommer det att öka förtroendet och synen på skatt som en förutsättning för ett väl fungerande och hållbart samhälle.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Under året som förflutit har vi lyssnat av åsikterna från Sveriges företagare. Bilden som framkom i “Skattebarometern 2019” var tydlig, där hela 61 procent av företagarna såg det som viktigt att en skattereform genomförs under nuvarande mandatperiod. En anledning till att företagen vill se förändringar kan vara den ökade administrativa bördan som många företagare upplever. 38 procent av de medverkande i undersökningen menade att tidsåtgången när det gäller skattehantering har ökat under de senaste fem åren. Bara sex procent upplevde en minskning.

Vi ser även behovet av förenklingar i PwC:s globala rapport “Paying Taxes 2020”. Rapporten visar tydligt vikten av att regeringar och skattemyndigheter fortsätter investera i en modernare administration av skatt. Många tillväxtekonomier har tagit fasta på digitaliseringens möjligheter och som exempel så har tidsåtgången för att hantera skatter minskat med 23 procent på bara ett år i länder som Vietnam och Brasilien. Effektiv skattehantering prioriteras av många länder. Samtidigt är sverigebilden något oroande. Sedan 2012 har den genomsnittliga tiden för skattehantering minskat med 27 timmar, en minskning som ses som en följd av teknikutveckling, men när det gäller Sverige så är läget oförändrat sett till samma period.

Den skattereform som många företag nu väntar på bör självklart adressera frågan om förenklingar. Tyvärr bjöd 2019 inte på några konkreta besked om skattereformens innehåll och form. Från olika politikerhåll har vi kunnat ta del av skilda åsikter om synen på huvudsyftet med en skattereformen. Handlar det om att sänka skattenivån eller om att omfördela skatter? Vi ser det nu som angeläget att direktiven till en utredning om en framtida skattereform presenteras redan i början av 2020, i vart fall direktiv om vad som kan bli betydelsefulla delar i en sådan reform. Tiden börjar nämligen bli knapp och vi måste snart börja se resultat om det ska vara realistiskt att få en skattereform på plats under nuvarande mandatperiod.

Ett intressant initiativ under 2020 är den utredning om ett reformerat skattesystem som just nu pågår och som genomförs av Klas Eklund på uppdrag av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO). Projektet ska redovisas under hösten 2020. Vi ser även fram emot det uppdrag som regeringen nyligen gav till Tillväxtverket. Bakgrunden är den så kallade förenklingsresan, där näringsminister Ibrahim Baylan besökt företag runt om i Sverige. Uppdraget handlar om att sammanställa och vidareutveckla de förslag som företagarna lyfte fram och ge exempel på regelverk och processer som kan utvecklas. Redovisning ska ske senast den 30 juni 2020. Här hoppas vi att resultatet nu mynnar ut i konkreta åtgärder. Vi återkommer självklart till de här och andra initiativ inom skatteområdet under våren 2020.

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson & Ulrika Lundh Eriksson

Anders Månsson och Ulrika Lundh Eriksson arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Göteborg. Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser. Ulrika arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning med särskild inriktning mot transport, logistik och shipping.

Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Ulrika: 010-213 14 17, ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln