Beslut om skattetillägg föreslås hindra åtal om skattebrott

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundyRegeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet som gäller bland annat systemet med skattetillägg och skattebrott. Lagförslaget ska förhindra att en person riskerar att prövas eller straffas för samma brott/förseelse i två olika förfaranden.

I lagrådsremissen föreslås huvudsakligen följande.

  • En spärreglering införs som innebär att åklagaren inte får inleda en skattebrottsprocess om Skatteverket dessförinnan har beslutat om skattetillägg gällande samma fråga och samma person. Omvänt får Skatteverket inte besluta om skattetillägg om åklagaren har inlett en skattebrottsprocess gällande samma fråga och person.
  • Även i ett tidigare skede ska en spärr hindra Skatteverket att fatta beslut om skattetillägg, nämligen i de fall då Skatteverket har gjort en anmälan om brott till åklagaren (eller om förundersökning har inletts på något annat sätt än efter Skatteverkets anmälan). Denna spärr är dock tillfällig och gäller i avvaktan på ett ställningstagande av åklagaren. Hindret ska gälla om det avser samma fråga och samma person. Om åklagaren fattar beslut om att inte inleda förundersökning eller om att lägga ned förundersökningen får Skatteverket besluta om skattetillägg.
  • Allmän domstol ska i samband med en skattebrottsprocess kunna besluta om sanktion för skattebrottet (böter/fängelse) och/eller att påföra skattetillägg.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kommentar

Lagförslaget innebär alltså följande.

    • Skatteverket kan besluta om att påföra en person skattetillägg. Ett sådant beslut hindrar åklagaren från att bland annat åtala personen för skattebrott om det rör sig om samma fråga.
    • När åklagaren väcker åtal för skattebrott får han även yrka att skattetillägg ska påföras om det gällande samma fråga. En person kan alltså bli dömd till både sanktion för skattebrott (böter/fängelse) och skattetillägg. Detta måste dock ske i en och samma rättsprocess i allmän domstol.

Simone Johannisson

Har du frågor om företagsbeskattning?

Anders Assarson

Anders Assarson

Anders Assarson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg med internationell personbeskattning.
Kontakt: 010-213 14 23, anders.assarson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln