<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Beskattning av konsulttjänster via eget bolag till tidigare arbetsgivare

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orange.pngI höstas meddelade Skatterättsnämnden ett förhandsbesked och uttalade att en delägare i ett konsultföretag som övergår från att vara anställd till att utföra samma arbetsuppgifter som anställd i eget aktiebolag, ska i vissa fall anses bedriva självständig näringsverksamhet. Kravet på självständighet ansågs vara uppfyllt om delägarens bolag anställer ytterligare minst tio personer. Konsultersättningen ska därför inte beskattas som lön.

Förhandsbeskedet gällde en tidigare delägare och anställd i ett konsultbolag som hade för avsikt att via eget nybildat bolag fakturera konsultbolaget för det arbete som utförts mot kunder för konsultbolagets räkning. Enligt det första alternativet skulle endast delägaren vara anställd i sitt nya bolag. Enligt det andra alternativet skulle delägaren anställa minst tio personer i sitt nya bolag.

Enligt konsultavtalet kommer det nybildade bolaget enbart att utföra och fakturera tjänster till en uppdragsgivare, konsultföretaget. Konsultföretaget skulle i sin tur fakturera kunderna. Frågorna som ställdes var om ersättningarna till det nya bolaget skulle beskattas som inkomst av självständig näringsverksamhet i det nya bolaget och om det blev någon skillnad om minst tio personer anställdes i det nya bolaget.

Enligt förutsättningarna kommer det nya bolaget ha F-skattsedel, vara registrerat till mervärdesskatt, själv ansvara för redovisning, bokslut och revision, samt bekosta arbetsredskap och löpande driftskostnader. Det nya bolaget bestämmer själv arbetstider och planlägger kunduppdragen och tar en affärsrisk som innebär att om kunderna inte betalar eller inte är nöjda med utförda tjänster reduceras ersättningen för fakturerade tjänster.

Skatterättsnämnden bedömde att det nya bolaget bara ansågs bedriva självständig näringsverksamhet när tio personer anställdes. Ersättningarna från den tidigare arbetsgivaren skulle i det fallet beskattas i det nya bolaget som inkomst av näringsverksamhet och inte som lön hos den anställde delägaren. Skatterättsnämnden pekade särskilt på att förutom att det nya bolaget står den ekonomiska risken för att konsultbolaget inte får full betalning från kunderna ska det också beaktas att det nya bolaget står ytterligare risker med hänsyn till arbetsgivaransvaret. Efter en samlad bedömning ansågs dessa förhållanden leda till att verksamheten i det nya bolaget ansågs som en tillräckligt självständigt bedriven verksamhet.

Kommentar

Som vi skrivit om innan kan det vara en intressant och flexibel lösning att fakturera till exempel konsulttjänster från eget bolag till en tidigare arbetsgivare.

Under snart tio år har vi haft regler som ska göra det lättare att starta näringsverksamhet. Parternas avsikt att ingå ett uppdragsavtal ska ges ökad betydelse vid bedömningen enligt dessa regler. Se dock upp med beroendet till en uppdragstagare. Om uppdragstagaren är alltför beroende av uppdragsgivaren och inordnad i dennes verksamhet kan det medföra att partsviljan i ett konsultavtal inte får genomslag.

Om det endast finns en uppdragsgivare så innebär det en påtaglig begränsning av självständigheten vilket detta förhandsbesked visar. Det måste därför vägas upp av andra omständigheter för att verksamheten inte ska beskattas som lön. En helhetsbedömning bör alltid göras av alla omständigheter för att kunna avgöra om konsultverksamheten är självständigt bedriven.

Förhandsbeskedet är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Jan Schütz

Jan Schütz

Jan Schütz har arbetat på PwC sedan 2004 och är verksam som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Han har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Jan ansvarar också för utbildningar och är en van föredragshållare och skribent.
Kontakt: 010-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln