<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BEPS påverkar svenska företag med utlandspersonal

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orangeFörändringar som föreslås genom BEPS Action 7 kan påverka beskattningen av personal i utlandet. Det är därför viktigt att även personalavdelningen är uppdaterad på de förändringar som föreslås inom ramen för BEPS-projektet.

De slutliga BEPS-rapporter som presenterades 5 oktober 2015 påverkar primärt bolagsbeskattningen för internationella företag. BEPS påverkar dock även beskattningen av de internationella företagens personal som rör sig över gränserna. I denna blogg beskriver vi den påverkan BEPS Action 7 – Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status – har på internationella företag och deras anställda.

Föreslagna förändringen av definitionen av fast driftställe kan påverka 183-dagarsregeln

Begreppet ”att ha fast driftställe” innebär att ett bolag kan behöva betala bolagsskatt i det land där driftsstället finns. Begreppet är centralt också för beskattning av personal som sänds ut exempelvis från Sverige för arbete utomlands. De anställda kan ofta arbeta i ett annat land upp till 183 dagar under en period av 12 månader utan att behöva betala inkomstskatt i arbetslandet. Detta förutsätter dock bland annat att den svenska arbetsgivaren inte har ett fast driftställe i arbetslandet.

Såsom vi tidigare har skrivit om i Tax matters den 30 oktober 2015 ”BEPS – Nya förslag gällande definitionen av fast driftställe”, föreslås en utvidgad definition av begreppet fast driftställe i OECD:s modell för dubbelbeskattningsavtal, som Sveriges dubbelbeskattningsavtal bygger på. Artikel 7 i avtalet, om fasta driftställen, ändras bland annat så att undantaget för verksamhet av förberedande och biträdande art begränsas till de fall där det kan visas att verksamheten är just förberedande eller biträdande. Funktioner som i framtiden därför riskerar att inte vara undantagna är bland annat inköpsfunktioner och varulager.

De företag som åberopar dessa undantag i artikel 7 i nu gällande skatteavtal kommer – om avtalen ändras – att behöva analysera den nya situationen och agera. Personal som tillfälligt arbetar utomlands kanske inte längre kommer att vara undantagen från beskattning i arbetslandet utan kan komma att beskattas där redan från första dagen.

Ökad risk att de anställda skapar fast driftställe

För närvarande gäller att om en person är verksam för ett svenskt företag i annan stat och har fullmakt som regelmässigt används för att ingå avtal för det svenska företagets räkning, medför detta ett fast driftställe för det svenska företaget i den andra staten.

I Action 7 föreslås en ändring av den så kallade agentregeln som innebär att även en person som regelmässigt har den ledande rollen som leder till att avtal rutinmässigt skrivs under av det svenska företaget, ska anses utgöra ett fast driftställe för det svenska företaget. Detta föreslås alltså gälla även om den anställde inte har någon formell fullmakt.

Det är därför viktigt för de företag som agerar på utländska marknader att se över vilket mandat deras personal har exempelvis vid affärsförhandlingar, så att bolaget inte ofrivilligt får fast driftställe i det andra landet. Utöver en justerad affärsmodell för säljverksamhet kan berörda bolag agera exempelvis genom att uppdatera aktuella anställdas arbetsbeskrivningar och säkerställa att den anställde förstått förändringen av sin roll.

Ökad risk att underkonsulter skapar fast driftställe

I Action 7 föreslås vidare en ny skrivning som innebär att en representant som hittills setts som oberoende, men som i praktiken uteslutande eller nästan uteslutande agerar för ett bolag eller flera bolag som är i intressegemenskap, inte längre ska anses som oberoende. Detta leder till fast driftställe för det eller de bolag som agenten agerar för.

Denna föreslagna förändring är viktig att känna till för de bolag som anlitar representanter i utlandet. Förändringen riskerar vidare att rikta strålkastarljuset mot en företeelse som redan idag kan ifrågasättas, nämligen anlitandet av underkonsulter i enmansbolag med få uppdragsgivare. I dessa fall riskerar uppdragsgivaren att ses som arbetsgivare vilket kan leda till man ska göra skatteavdrag, betala arbetsgivaravgifter med mera på betalade ersättningar.

Skriven av: Fredrik Flyrén, tidigare anställd på PwC.

Har du frågor om personbeskattning?

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund arbetar på PwCs: kontor i Örebro respektive Stockholm med individbeskattning och frågor i internationell kontext och är särskilt specialiserade kring arbetsgivarfrågor vid gränsöverskridande personal.

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com
Hanna: 070-929 44 45, hanna.ekelund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Rekrytering utomlands - så blir skatten

Humankapitalet i ett företag är en av flera nyckelfaktorer för en verksamhets nuvarande drift och funktionalitet men är av avgörande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utredning om effektiv kapitalbeskattning för personer som flyttar från Sverige

Regeringen har den 25 maj beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag om effektiv kapitalbeskattning vid ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Justering av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Regeringen har lämnat ett förslag om en schabloniserad justering av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar som utgår ifrån bilens ...

Läs artikeln