Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatt

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatt ‹ Tillbaka till artiklarna

Förslag till ny skatt på hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskattEn utredning föreslår en ny lag om skatt på kadmium i vissa produkter samt en ny lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Samtidigt föreslås att den nuvarande lagen om skatt på bekämpningsmedel ska upphöra att gälla.

Förslaget till skatt på kadmium berör bland annat de som levererar slam till jordbruksmark, foderföretagare, återförsäljare av foder samt de aktörer som levererar kalk till jordbruk, fiskodling och annan livsmedelsproduktion. Även företag som för in eller tillverkar mineralgödsel i Sverige samt återförsäljare av mineralgödsel till lantbruket berörs. Vad gäller den föreslagna skatten på växtskyddsmedel så bör den träffa i huvudsak de bolag som redan idag är skattskyldiga för bekämpningsmedelsskatt.

Utredningen har analyserat behovet av beskattning för att minska spridningen av kadmium och andra hälso- och miljöfarliga ämnen och tungmetaller i miljön i syfte att nå miljömålen. Vidare finns det EU-gemensamma gränsvärden för kadmium i livsmedel och i foder. Utredningen har gjort en översyn av lagen om skatt på bekämpningsmedel och analyserat om lagen är i behov av att ändras med hänsyn till de förändringar som skett på EU-rättens område samt den utveckling av bekämpningsmedel och hanteringen av dessa som har skett sedan skatten infördes.

Skatt på bekämpningsmedel - nuvarande reglering

Nuvarande regleringen i lagen om bekämpningsmedelsskatt innebär att skatt erläggs vid omsättning eller ianspråktagande inom landet av bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel definieras som ämnen eller beredningar som är avsedda att användas till skydd mot egendomsskada eller olägenhet för människors hälsa, förorsakad av växter, djur, bakterier eller virus. Vissa undantag finns angivna. Skattesatsen är 34 kronor per kilo verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet. Skyldig att betala skatt är den som yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel eller för in eller tar emot bekämpningsmedel från ett annat land för yrkesmässig användning eller försäljning.

Förslaget till skatt på tungmetaller

Enligt den föreslagna lagen om skatt på kadmium i vissa produkter ska skatt betalas för kadmiuminnehållet i avloppsslam, foder, kalk (med undantag för sådan kalkbaserad restprodukt som uppkommer vid produktion av socker) och mineralgödsel som innehåller fosfor. Skatt ska enbart betalas för foder till livsmedelsproducerande djur.

Undantag görs bland annat för avloppsslam som levereras eller tas i anspråk för annat ändamål än jordbruksändamål samt kalk som levereras eller tas i anspråk för annat ändamål än jordbruksändamål, fiskodling eller användning inom livsmedelsproduktion.

Förslaget till skatt på kemiska växtskyddsmedel

Ett växtskyddsmedel är en sådan produkt som är avsedd att skydda växter eller växtprodukter mot skadegörare och förhindra angrepp av sådana. Skatt ska enligt den föreslagna lagen betalas för kemiska växtskyddsmedel. Skattskyldig blir den som är godkänd lagerhållare, den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor, den som från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor och den som vid yrkesmässig import är skyldig att betala tull.

Den nya skatten på kemiska växtskyddsmedel föreslås vara differentierad, vilket innebär att det kommer att finnas tre grupper av växtskyddsmedel med skilda skattenivåer. Kemiska växtskyddsmedel som endast innehåller lågriskämnen som verksamma ämnen föreslås vara skattebefriade.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.
010-212 48 01
Fredrik Jonsson specialises in various excise duty types, such as taxes on energy, environment, alcohol and tobacco. Fredrik used to work as a legal expert at the Swedish Tax Agency’s head office and at a court.
+46 10 212 48 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Datacentertjänster utgör inte uthyrning av fast egendom eller tjänster med anknytning till fast egendom

EU-domstolen har i ett avgörande den 2 juli 2020 i mål C-215/19 funnit att datacentertjänster (så kallad co-locationstjänst) inte utgör en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Momsnyheter inför brexit 1 januari 2021

Som bekant ska Storbritannien lämna EU. Just nu löper en övergångsperiod som upphör den sista december i år. Förhandling pågår och det är i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt frihandelsavtal med Vietnam

Den 1 augusti 2020 trädde ett frihandelsavtal mellan EU och Vietnam i kraft. För bolag som handlar med Vietnam kan detta få direkt ...

Läs artikeln