Bakslag vid momspliktig uthyrning av idrottslokaler

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Medal-1-solid_0001_maroonKammarrätten har meddelat en dom som innebär att ett bolag kan tillhandahålla såväl momspliktig korttidsupplåtelse av idrottslokal (idrottsliga tjänster) som momsfri fastighetsuthyrning samtidigt, i samma lokaler.

Ett bolag (nedan bolaget) som ägs av Friskis & Svettis hyr ut träningslokaler med mera till såväl Friskis & Svettis som några andra hyresgäster (sjukgymnaster och företag vars patienter/anställda får idrotta i lokalerna). Bolaget säljer även egna dagsträningskort. Det framgår av förutsättningarna att gymlokalerna samt omklädningsrum, dusch med mera nyttjas samtidigt av Friskis & Svettis medlemmar och övriga som tränar i lokalerna. Resterande lokaler (spinning-, gympa-, cirkelgymsalarna) nyttjas av en hyresgäst i taget, ett visst antal timmar per vecka.

Bolagets avtal med Friskis & Svettis och sjukgymnasterna löper under längre tid och med en uppsägningstid om 9 respektive 3 månader. Hyran anges års- respektive månadsvis. De andra avtalen löper på några månader upp till ett år med kortare uppsägningstid. Hyran anges då i de flesta fall per timme/vecka. Receptionen bemannas delvis av bolagets personal (40 timmar/vecka), delvis med föreningens personal (cirka 20 procent av tiden). Bolaget betalar Friskis & Svettis för inhyrning av personal. Samma arbete utförs i receptionen oavsett vilken personal som arbetar där.

Frågan i målet var om bolagets tillhandahållanden utgör momspliktig korttidsupplåtelse av lokaler för idrottsutövning eller sedvanlig momsfri fastighetsupplåtelse. Kammarrätten konstaterade att bolaget, förutom dispositionsrätten till lokalerna, även tillhandahåller tillgång till gymutrustning, musikanläggning, underhåll och städning av lokaler och inventarier samt receptionstjänster. Därmed måste, enligt domstolen, ställning tas till vilka tjänster som är det viktigaste momentet, det vill säga dessa tjänsters betydelse i förhållande till upplåtelsen av lokalen.

Kammarrätten kom fram till att den omständigheten att bolaget upplåter lokaler till flera hyresgäster samtidigt inte hindrar att bolagets upplåtelse utgör en momsfri lokalupplåtelse. Det behöver således inte vara en exklusiv upplåtelse i förhållande till andra hyresgäster för att betraktas som en fastighetsupplåtelse. Vidare ansåg domstolen att de långa hyrestiderna i avtalen med Friskis & Svettis och sjukgymnasterna var kännetecknande för uthyrning av fast egendom. Föreningen hade, enligt kammarrätten, i praktiken tillgång till lokalerna alla dagar och tider. Därmed skulle uthyrningen anses vara en momsfri fastighetsupplåtelse.

Kammarrätten ansåg emellertid att det var fråga om momspliktig korttidsupplåtelse till övriga hyresgäster, det vill säga personer bereddes tillfälle att utöva idrott under en begränsad tid. Lokalen var då underordnad själva idrottsutövningen, enligt kammarrätten.

Kommentar

I ett förhandsbesked från skatterättsnämnden 1998 var det fråga om ett bolag som upplät en golfbana till en förening. Nyttjanderättstiden var 40 år med möjlighet till förlängning. Enligt avtalet hade föreningens medlemmar rätt att spela golf på anläggningen. Bolaget förbehöll sig rätten att anordna tävlingar/företagsgolf ett visst antal dagar per år. Vidare tillföll greenfee-avgifter, det vill säga sådan betalning som andra golfspelare än föreningens medlemmar betalar för att spela golf på den aktuella golfbanan, bolaget.

Skatterättsnämnden hämtade sina argument direkt ifrån uttalanden i förarbetena till lagstiftningen, som ändrats för att anpassas till EU-rätten, och konstaterade att i princip all utövning av sport eller idrott mot avgift som sker i lokal eller på anläggning ska betraktas som korttidsupplåtelse. Det är bara när det sker en uthyrning på längre tid och med uteslu¬tande av alla andra som den utgör en vanlig fastighetsupplåtelse. Detta har varit gällande rätt sedan 1998 men kammarrätten tycks inte alls ha beaktat detta förhandsbesked vid sin prövning. Kammarrätten har istället åberopat några punkter från ett antal andra avgöranden från EU-domstolen (C-55/14 Régie, C-150/99 Lindöpark och C-284/03 Temco) rörande uthyrning av fast egendom. Enligt vår bedömning har dock kammarrätten dragit för stora växlar på dessa mål. De aktuella svenska förarbetena till lagstiftningen (specialmotiveringen till den aktuella bestämmelsen om korttidsupplåtelser av idrottslokaler) tycks domstolen helt ha bortsett ifrån i sin dom.

Det framkommer av förutsättningarna i domen att avtalen är utformade som ordinära hyresavtal. Det är möjligt att detta har föranlett domstolen att betrakta tillhandahållandena som sedvanlig fastighetsuthyrning. Kammarrättens synsätt innebär att bolaget upplåter samma lokaler på längre tid (momsfri fastighetsuthyrning) och korttidsupplåter för idrottsändamål – samtidigt. Detta går emot tidigare synsätt.

Såsom angetts ovan tror vi att kammarrättens dom kan få påverkan på upplåtelser av lokaler för idrottsändamål. Det beror på hur avtalen är formulerade och vad som ingår i tillhandahållandena. Hör gärna av er till PwC så kan våra skatterådgivare hjälpa till att utreda vilka effekter kammarrättens dom kan få på er verksamhet.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.

Kontakt: 010-212 88 75 cecilia.rasmusson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln