Avdrag för moms medgavs i samband med försäljning av dotterbolag

‹ Tillbaka till artiklarna

Förvaltningsrätten har medgett ett holdingbolag avdrag för ingående moms på omkostnader i samband med försäljning av dotterbolag. Domen tyder på en fortsatt rättsutveckling mot större avdragsmöjligheter för omkostnader vid försäljning av dotterbolag.

Omständigheterna i målet var att bolaget är ett aktivt holdingbolag som saknar egen rörelse utöver den koncerninterna verksamheten. Holdingbolaget uppgavs ha sålt dotterbolagen ifråga för att renodla koncernens verksamhet och tillföra kapital till koncernen. Förvaltningsrätten godkände avdragsyrkandet för moms som belöpte på försäljningarna.

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett tidigare avgörande öppnat för rätt till momsavdrag vid dotterbolagsförsäljningar när det säljande bolaget har en egen momspliktig rörelse, utöver den koncerninterna, till vilken intäkterna från försäljning kan hänföras. Kammarrätten i Stockholm har i några domar därefter ansett att denna avdragsrätt även kan utnyttjas för aktiva holdingbolag vars rörelse endast är koncernintern.

Det som gör den aktuella domen från förvaltningsrätten intressant är att domstolen uttryckligen prövar vilken betydelse det har att den juridiska personen inte har någon egen rörelse, vid sidan av bolagets roll som aktivt holdingbolag till sina dotterbolag. Förvaltningsrätten fann, med hänvisning till EU-domstolens C-502/17 C&D Foods, att det inte spelar någon roll. Förvaltningsrätten hänvisade härvid till att EU-domstolen i nämnda dom uttalat att en försäljning av aktier kan omfattas av momsens tillämpningsområde om försäljningen sker för att vinsten ska användas i den momspliktiga verksamheten i den koncern där det säljande bolaget är moderbolag.

Kommentar

Enligt vår uppfattning innebär förvaltningsrättens dom ännu ett steg mot att momspliktiga holdingbolags försäljningar av dotterbolag ger rätt till momsavdrag för omkostnader på motsvarande sätt som gäller vid förvärv av dotterbolag. Genom att öppna för en koncernsyn, på det sätt som förvaltningsrätten har gjort, är det inte längre av betydelse vilket bolag som initialt erhåller försäljningslikviden för dotterbolagsförsäljningen i förhållande till vilket koncernbolags verksamhet som denna kan kopplas. Härigenom blir rätten till momsavdrag neutral i förhållande till hur koncernen valt att organisera och bedriva den ekonomiska verksamheten.

Domen är överklagad av Skatteverket.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Ulf Hedström och Paulina Pleijel

Ulf Hedström och Paulina Pleijel

Ulf Hedström och Paulina Pleijel arbetar med moms på PwC:s kontor i Göteborg.
Ulf: 010-213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Ulf Hedström and Paulina Pleijel works with VAT at PwC’s office in Gothenburg.
Ulf: +46 10 213 14 24, ulf.hedstroem@pwc.com
Paulina: +46 72 880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln