Utökade möjligheter till avdrag för ingående moms på broken deal-kostnader

Utökade möjligheter till avdrag för ingående moms på broken deal-kostnader ‹ Tillbaka till artiklarna

Utökade möjligheter till avdrag för ingående moms på broken deal-kostnaderGeneraladvokaten har i ett yttrande föreslagit utvidgade möjligheter för avdrag för ingående moms på förvärvskostnader vid ett planerat förvärv av ett bolag men där affären inte blivit av. Det strategiska syftet med förvärvet föreslås medföra rätt till avdrag av förvaltningstjänster. Det återstår att se om generaladvokatens yttrande får genomslag hos EU-domstolen.

Ryanair, som är ett rörelsedrivande flygbolag, försökte förvärva det irländska flygbolaget Aer Lingus. Förvärvet kunde dock inte genomföras eftersom det stred mot den gällande konkurrenslagstiftningen. Ryanair ådrog sig omfattande kostnader hänförliga till det planerade förvärvet och yrkade därför avdrag för ingående moms. Den irländska skattemyndigheten medgav inget avdrag och frågan blev föremål för prövning i EU-domstolen.

Kärnfrågan är under vilka förutsättningar ett rörelsedrivande bolag har rätt till avdrag för ingående moms på kostnader hänförliga till ett planerat förvärv som inte blivit av, så kallade ”broken deals-kostnader”.

I EU-domstolens praxis har finansiella holdingbolag som uteslutande ägnat sig åt att förvärva företag och som inte bedrivit någon egen operativ verksamhet inte heller ansetts ha någon rätt till avdrag för ingående moms. Holdingbolag som anses ha bedrivit ekonomisk verksamhet genom att ha deltagit eller haft för avsikt att delta i förvaltningen av det bolag som ska förvärvas har emellertid bedömts ha avdragsrätt.

I detta fall var det dock inte fråga om ett finansiellt holdingbolag utan om ett rörelsedrivande bolag med operativ verksamhet som ville genomföra ett strategiskt förvärv av ett konkurrerande bolag.

Generaladvokaten menade att det skulle te sig konstlat att rikta in bedömningen på om Ryanair hade en framtida avsikt att tillhandahålla momspliktiga förvaltningstjänster mot ersättning. Istället föreslås ett funktionellt synsätt anläggas för att avgöra om avdragsrätt föreligger. Ett sådant synsätt tar hänsyn till den beskattningsbara personens huvudsakliga operativa verksamhet och inriktas på sambandet mellan aktieförvärvet och den ekonomiska verksamhet som bolaget redan bedriver.

Enligt generaladvokaten föreligger det alltid en ekonomisk verksamhet när förvärvet av aktierna utgör en direkt, bestående och nödvändig förlängning av en skattepliktig verksamhet. Ett strategiskt förvärv ska anses vara en sådan direkt, bestående och nödvändig förlängning av en skattepliktig verksamhet, om det förvärvande företagets syfte är att utöka eller förändra sin operativa verksamhet. Ett sådant strategiskt förvärv anses utgöra en åtgärd som syftar till (utökade) beskattningsbara transaktioner.

Att förvärvet aldrig blev av hade enligt generaladvokaten inte någon betydelse för avdragsrätten då det var tillräckligt att det förelåg en avsikt att bedriva ekonomisk verksamhet.

Kommentar

Skatteverket har i ett ställningstagande anfört att holdingbolag har avdragsrätt för ingående moms på kostnader hänförliga till förvärv som inte genomförs, under förutsättning att holdingbolaget haft en avsikt att tillhandahålla momspliktiga tjänster till det bolag som skulle förvärvas. Enligt vår uppfattning ger generaladvokatens förslag till avgörande en möjlighet för bolag att göra en mer holistisk bedömning där den ekonomiska verksamheten i en koncern ses i ett sammanhang. Detta skulle ge en utvidgad rätt till avdrag för moms för bolag som gör strategiska förvärv utan att tillhandahålla förvaltningstjänster. Detta både i situationer när förvärven blir av, men även i situationer där förvärven av någon anledning inte blir av.

Det återstår att se om EU-domstolen följer generaladvokatens yttrande och vi kommer givetvis att hålla er uppdaterade när EU-domstolens avgjort målet.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Lund

Fredrik Lund

Fredrik Lund arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Malmö. Fredrik jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel samt med bolag i fastighetsbranschen.
010-212 70 78
Fredrik Lund works with VAT at PwC’s office in Malmö. Fredrik works with international active companies in connection with restructuring and international trade.
+46 10-212 70 78

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln