Arbetet inom OECD mot aggressiv internationell skatteplanering går vidare

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0005_orangeOECD vill stoppa oavsedda skattefördelar som uppkommer på grund av så kallade hybridinstrument eller hybridföretag.

Den 19 mars publicerade OECD ännu ett dokument inom ramen för arbetet mot aggressiv internationell skatteplanering, så kallat BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Dokumentet, som är omfattande, har titeln ”BEPS Action 2: Neutralise the Effect of Hybrid Mismatch Arrangements (Recommendations for Domestic Law").

Med hybridinstrument avses till exempel instrument vars avkastning i ett land betraktas som avkastning på eget kapital (utdelning) medan det i det andra landet betraktas som avkastning på främmande kapital (ränta). Med hybridföretag menas ett företag som i ett land betraktas som ett skattesubjekt medan det i det andra landet är företagets delägare som beskattas.

Länder har helt enkelt olika skattesystem, som ibland ser samma företeelse på olika sätt. Genom att använda olika strukturer med hybridinstrument och/eller hybridföretag kan situationer uppstå där ett land medger avdrag för en betalning, medan mottagarlandet inte beskattar motsvarande intäkt. Allt i enlighet med respektive lands skattelagstiftning. Det kan även uppstå situationer där avdrag medges för samma betalning i flera länder, utan att någon motsvarande skattepliktig intäkt uppstår. Även här följs nationell skattelagstiftning.

Multinationella koncerner kan använda dessa olikheter i nationella lagstiftningar och på så sätt sänka sin skattekostnad. Som ett led i debatten om "fair share of taxes" har OECD satt igång ett omfattande arbete för att stoppa dessa möjligheter. OECD:s diskussionsdokument går igenom ett antal typfall och diskuterar vilka åtgärder som bör vidtas av lagstiftarna i OECD:s medlemsstater för att förhindra dessa effekter.

Kommentar

Mycket starkt förenklat kan sägas att OECD:s huvudspår är att avdrag ska vägras i det betalande landet om motsvarande intäkt inte tas upp i mottagarlandet och att regler ska införas som stoppar avdrag för samma kostnad i flera länder. OECD vill ha in synpunkter senast den 2 maj och sedan är tanken att ett slutligt dokument ska vara på plats redan i september. Detta ska sedan ligga till grund för rekommendationer om lagstiftningsåtgärder i OECD:s medlemsstater. Ett liknande arbete pågår även inom EU. Sverige deltar aktivt i OECD:s arbete mot BEPS och utkastet kan komma att leda till ändringar även av svensk skattelagstiftning framöver.

Anmäl dig till vårt webseminarium om BEPS den 7 april

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Fredrik ingår i PwC:s skatteprocessgrupp och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).
010-213 14 19
Fredrik Ohlsson works with national and international corporate taxation at PwC in Gothenburg. Fredrik is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG).
+46 10 213 14 19

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets nya ställningstagande till finansiella garantier inom koncerner

Skatteverkets två tidigare ställningstaganden gällande finansiella garantier ersätts av ett nytt för att bättre stämma överens med ...

Läs artikeln