Viktiga reformer av företagsbeskattningen i EU

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonDen 17 juni 2015 presenterade Europeiska kommissionen en handlingsplan som utgår ifrån en ny syn på företagsbeskattningen. Syftet är att göra beskattningen mer rättvis och effektiv samt att ta krafttag mot skatteflykt.

De uttalade målen är att

 • återskapa kopplingen mellan beskattningen och den plats där den ekonomiska verksamheten äger rum,
 • se till att medlemsstaterna kan göra korrekta värderingar av företagens verksamhet inom sina jurisdiktioner,
 • skapa en konkurrenskraftig och tillväxtfrämjande företagsbeskattning i EU och
 • skydda den inre marknaden och ge EU en stark strategi i fråga om företagsbeskattning, bland annat när det gäller att genomföra OECD:s BEPS, hantera icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner och öka transparensen på skatteområdet.

Handlingsplanens fem huvudåtgärder

 1. Återlansering av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB)
  Ett nytt lagförslag om en obligatorisk gemensam konsoliderad bolagsskattebas (åtminstone för de multinationella företagen) kommer att läggas fram under 2016. Genomförandet kommer att ske stegvis: först införs en gemensam skattebas (CCTB) och sedan följer en konsolidering (CCCTB). Om enhällighet inte uppnås finns möjligheten att utvalda medlemsstater inom ramen för att fördjupat samarbete tar fram en gemensam bolagsskattebas.
 2. En effektiv beskattning där vinsterna genereras

  (a) Starkare koppling mellan vinster och beskattning
  Konsensus om de delar av den gemensamma basen som sammanhänger med BEPS, såsom att modifiera definitionen av "fast driftställe" och förbättra reglerna för CFC-bolag, bör nås inom 12 månader och göras rättsligt bindande innan en överenskommelse om den reviderade gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen kommer till stånd. En annan åtgärd handlar om att modifiera direktivet om räntor och royalties så att räntor och royalties inte får en förmånlig skattebehandling om de inte beskattas i någon annan medlemsstat. I nästa steg kan moder- och dotterbolagsdirektivet anpassas till direktivet om räntor och royalties.

  (b) EU:s system för internprissättning
  Kommissionen kommer att bygga vidare på BEPS rekommendationer om internprissättning och planera ett samordnat genomförande i EU. Bland annat med vägledning till skatteförvaltningarna om hur information som tillhandahålls genom aktuella förslag från OECD och EU kan användas.

  (c) Förmånliga skattesystem
  Kommissionen kommer att ge vägledning och övervaka införandet av system för immateriella rättigheter och patentbox-lösningar i linje med den så kallade ”modified nexus approach”. Om den upptäcker att medlemsstaterna inte tillämpar den nya strategin konsekvent kommer den att föreslå bindande lagstiftning. Detta skulle dock kräva enhällighet.
 3. Företagsbeskattningens ramar

  (a) Kvittning av gränsöverskridande förluster
  I avvaktan på en komplett gemensam konsoliderad bolagsskattebas kommer en tillfällig möjlighet till gränsöverskridande förlustavdrag att införas. Förlusterna ska tillbakaföras när företaget blir lönsamt. Också detta skulle kräva enhällighet.

  (b) Lösning av tvister
  Kommissionen kommer att föreslå att de nuvarande mekanismerna för lösning av tvister om dubbelbeskattning i EU förbättras senast sommaren 2016. Man ska bland annat se över om skiljemannakonventionens räckvidd behöver utökas eller om ett EU-instrument, en förordning eller ett direktiv, bör införas.
 4. Ökad insyn

  (a) Icke samarbetsvilliga jurisdiktioner utanför EU
  Kommissionen har offentliggjort en EU-omfattande förteckning över 30 svartlistade skattejurisdiktioner utanför EU. Denna kommer att uppdateras regelbundet och i nästa steg användas för att utveckla en gemensam EU-strategi för att hantera dessa jurisdiktioner med hjälp av samordnade motåtgärder.

  (b) Utökad information
  Kommissionen har lanserat ett offentligt samråd om huruvida alla multinationella företag bör vara skyldiga att offentliggöra vissa skatteuppgifter, inklusive genom landsspecifik rapportering. Samrådet genomförs fram till den 9 september 2015 och arbetet ska avslutas under första kvartalet 2016.
 5. EU-verktyg för samordning

  (a) Samordning av skatterevisioner
  Kommissionen kommer att verka för ett utökat samarbete mellan medlemsstaterna och inleda en diskussion med dem i syfte att finna ett mer strategiskt sätt att kontrollera och revidera gränsöverskridande företag, bland annat genom gemensamma skatterevisioner.

  (b) Uppförandekoden för företagsbeskattning
  Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag om reformering av arbetsgruppen för rådets uppförandekod så att denna kan vidta effektivare åtgärder mot skadlig skattekonkurrens. Kommissionen kommer att förlänga gruppens mandat, utöka räckvidden och förbättra arbetsmetoderna för plattformen, som är ett forum för medlemsstaterna, företag och icke-statliga organisationer. Syftet är att bidra till genomförandet av handlingsplanen, underlätta diskussionerna om utslag i skattefrågor mot bakgrund av de föreslagna nya reglerna om informationsutbyte och ge återkoppling om nya initiativ mot skatteundandragande.

Kommentar

Den åtgärdsplan som EU-kommissionen nu lämnar utgör det andra steget av EU:s "Tax Transparency Package" som kommissionen annonserade den 18 mars 2015 och som i sitt första steg bland annat innehöll förslag till utbyte av information kring så kallade "rulings" mellan medlemsstaterna.

Det förnyade försöket att införa CCCTB, ett initiativ som kom från kommissionen redan 2001, har mot bakgrund av OECD:s BEPS-projekt och debatten om skatt och moral politiskt kommit i ett annat ljus. Den stora frågan har varit och lär alltjämt vara metoden för konsolidering och att EU:s medlemsländer har mycket svårt för att acceptera ett nytt sätt för att fördela bolagsskatten.

Det är mot bakgrund av detta som kommissionen nu föreslår en infasning av CCCTB, där första steget blir gemensam skattebas (CCTB). Övriga delar av planen bygger till stor del på OECD:s BEPS-projekt.

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln