Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Illustration över fastigheter ‹ Tillbaka till artiklarna

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att motverka kringgående av den stämpelskatt som påförs vid förvärv av fast egendom som sker genom exempelvis köp eller byte.

Bakgrund

Stämpelskatt utgår enligt gällande rätt vid förvärv av fast egendom genom exempelvis köp eller byte. Storleken på stämpelskatten baseras på det högsta av köpeskillingen vid förvärvet och föregående års taxeringsvärde. För de flesta juridiska personer, däribland aktiebolag, är skattesatsen 4,25 procent. För bland annat bostadsrättsföreningar och privatpersoner är skattesatsen istället 1,5 procent. Vid förvärv av fast egendom som sker genom fastighetsbildningsåtgärder utgår å andra sidan ingen stämpelskatt. Det omfattar bland annat fastighetsreglering, där två eller flera fastigheter går samman till en, samt klyvning och avstyckning, där en fastighet delas upp i två eller flera mindre fastigheter.

Närmare om utredningen

I syfte att motverka vissa fastighetsbildningsåtgärder, där den drivande faktorn kan vara att kringgå stämpelskatteplikt, har regeringen gett Lantmäteriet i uppdrag att se över reglerna kring stämpelskatt och fastighetsbildning.

I första hand ska Lantmäteriet utreda om det finns förutsättningar för att införa en generell stämpelskatteplikt. I andra hand - om förutsättningar för generell stämpelskatteplikt saknas - ska myndigheten lämna förslag på andra ändringar som motverkar kringgående av stämpelskatteplikten.

Vid utformningen av förslaget ska Lantmäteriet beakta bland annat

  • intresset av att uppnå en ändamålsenlig fastighetsindelning
  • parternas intresse av en enkel, snabb och effektiv handläggning
  • intresset av att generations- och ägarskiften även fortsatt ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

Lantmäteriet ska redovisa utredningen senast den 17 december 2021.

I sammanhanget kan nämnas att regeringen för ett antal år sedan tillsatte en liknande utredning som utmynnade i ett förslag om att införa en generell stämpelskatteplikt vid förvärv genom fastighetsbildning. Förslaget möttes av blandad kritik vilket ledde till att någon ändring av reglerna inte blev aktuell. Den huvudsakliga kritiken mot förslaget bestod i att en generell stämpelskatteplikt även skulle motverka ändamålsenliga fastighetsbildningar.

Att fundera på i dagsläget

Mot bakgrund av att regeringen inom en så pass kort period har tillsatt ytterligare en utredning kring frågan om stämpelskatt vid fastighetsbildningar så kan det konstateras att det finns ett stort intresse kring frågan. Vad utfallet av utredningen blir - och hur en eventuell ändring kan komma att utformas - återstår dock att se. Givet den osäkerhet som råder kring en eventuell lagändring så kan det redan i dagsläget vara klokt att fundera kring eventuella pågående eller planerade fastighetsbildningsåtgärder. Med tanke på de långa handläggningstiderna hos Lantmäteriet så är det sannolikt att processer som påbörjas idag pågår även förbi årsskiftet.

Kontakta oss för rådgivning eller om du har några frågor inom fastighetsområdet.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Karolina Palin & William Lai

Karolina Palin & William Lai

Karolina Palin och William Lai arbetar med affärsjuridisk rådgivning på PwC:s kontor i Göteborg. Karolina och William är specialiserade inom M&A, bolagsrätt och fastighetsrelaterad rådgivning.
Karolina: 010 2131415, karolina.palin@pwc.com
William: 070 929 10 13, william.lai@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

OECD:s “Pillar 1 och ”Pillar 2” - nytt förslag på regeländringar

Tax matters har tidigare rapporterat om OECD/G20:s rapporter, så kallade ”blueprints” avseende Pillar 1 och Pillar 2. Den 1 juli 2021 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företagarnas skatteadministration tynger allt mer

PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern visar att många företag brottas med en växande hantering av skatter. Bland övriga resultat ...

Läs artikeln