Skatteverket: Reglerna inom delningsekonomin är oklara och svåra att förstå

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.pngSkatteverket lämnade idag, den 31 oktober 2016, sin slutrapport om delningsekonomin. Uppdraget har varit att kartlägga och analysera delningsekonomins effekter på skattesystemet och skatteintäkterna.

Här är några slutsatser ur rapporten:

  • Om delningsekonomin tränger ut annan ekonomisk aktivitet kan skatteintäkterna minska. Om den däremot tillför aktiviteter så kan skatteintäkterna öka, menar Skatteverket. Vilken effekt som dominerar saknar man underlag för att avgöra.
  • När det gäller hur skattesystemet påverkas så menar Skatteverket att befintliga skatteregler fungerar även inom delningsekonomin. Reglerna kan däremot vara svåra att förstå, vilket ökar risken för fel. Det finns också svåra gränsdragningar, rörande till exempel momsplikt eller när man ska skatta för inkomst av tjänst eller näringsverksamhet.
  • Några ändrade regler föreslås inte i rapporten. Samtidigt pekar skatteverket på att delningsekonomin växer. Beräkningar inom EU uppskattar de sammanlagda intäkterna 2015 inom medlemsländerna till 3,6 miljarder euro.

Närmare ur rapporten:

Med delningsekonomin menar Skatteverket transaktioner där underutnyttjade tillgångar säljs, hyrs ut, byts, samägs eller samnyttjas, huvudsakligen via en digital marknadsplats som inrymmer en tillhandahållare, en utförare och en konsument. Det kan även gälla tjänster.

I rapporten konstaterar Skatteverket att det finns skattefel inom delningsekonomin och att oredovisade inkomster är vanliga. Anledningen är att det är svårt att göra rätt och att det är svårt att kontrollera och fastställa skatten.

Man pekar på tre huvudfrågor kring hur en inkomst ska beskattas: reglernas tillämpning på aktörer inom delningsekonomin, tillgången på information och kontrollerbarheten av olika branscher. Reglerna kan i flera situationer uppfattas som komplicerade och svåra att tillämpa på just person-till-person-transaktioner. Traditionella roller som arbetstagare och arbetsgivare, långivare och låntagare och investerare och projektägare förändras och är inte längre lika tydliga. Osäkerheten om hur beskattningen ska ske kan innebära svåröverskådliga konsekvenser för både tillhandahållare och utförare, skriver Skatteverket. Delningsekonomin leder till ökade person-till-person-transaktioner vilket skapar en osäkerhet kring kontrolluppgiftsskyldigheten.

Skatteverket ser även en farhåga i en erodering av skattebasen som beror på nationernas olika skatteregler, främst beträffande immateriella tillgångar.

Sammanfattningsvis bedömer Skatteverket att det inte finns behov av skatterättsliga särregler inom delningsekonomin med risk för att det uppstår en snedvriden konkurrens. I stället vill Skatteverket att regeringen ska undersöka möjligheterna att införa någon form av rapporteringsskyldighet för tillhandahållare av plattformar och eventuellt utförare.

Kommentar

Rapporten är välskriven och slutsatserna mycket intressanta. Om Skatteverket ser att delningsekonomins nuvarande regler eventuellt kan leda till minskade skatteintäkter – då är frågan om det trots allt inte kommer att krävas förenklade skatteregler för sektorn framöver?

Seminarium i Göteborg den 22 november

Delningsekonomin diskuteras vidare på ett seminarium under PwC:s Kunskapsdagar i Göteborg den 22 november klockan 09.00. Väl mött!

Läs mer och anmäl dig här

Har du frågor om skatt?

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln